ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Des Freus

Subcuenca : BALEARIC ISLANDS

S'espardell

Autores :

Jaume Estarellas, amb contribucions d’E. Ballesteros i G. Pons.

Fecha de creación : 31.12.2017

 

Para citar esta versión : ESTARELLAS, J., BALLESTEROS, E., PONS, G.  (2017). Ficha isla : L’illa S’espardell – Subcuenca : Baleares. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/sespardell/

Ayuntamiento Formentera
Archipiélago Des Freus
Superficie (ha) 48,9309
Lineal costero (metros) 4628
Distancia a la costa (Millas Náuticas) 59
Altitud máxima (metros) 30
Coordenadas geográficas Latitud
38,7964
Longitud
1,47748
Propiedad  Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%)
Organismo gestor Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
Figura de protección nacional /
internacional /

Descripció general


No hi ha unanimitat en la procedència de l’origen del nom de l’illot, que, segons els autors, ja existia abans de la conquista catalana, però la més acceptada és que prové del mot espart, encara que altres autors fan referència a la configuració orogràfica en forma d’espardenya.

Es tracta de l’illa des Freus més separada, cap a Llevant, del conjunt el qual forma una línia quasi recta entre les illes mares de Formentera i Eivissa.

Amb una superfície total de 64 hectàrees, té una forma allargada i orientada de nord a sud amb una distància entre ambdues puntes d’una mica més del quilòmetre i mig. La part central és més ampla i alta, fins a 30 m, amb una costa en penya-segat cap al llevant i nord-est, en la qual destaquen, com a elements geomorfològics, tres coves importants per les seves dimensions: la Cova de s’Almànguena, la Cova des Corbmarins i la Cova de sa Sitja. Altres elements rellevants són la presència d’un embarcador anomenat es Mollet a la costa de ponent i a la de tramuntana, la farola de s’Espardell.

S’Espardell té un company menor, s’Espardelló, un petit illot situat a continuació de la punta sud, amb una superfície respectable (no arriba a les 2 hectàrees) però que a causa de la seva baixa alçada (un màxim de 8 m) i la forta exposició a les tempestes, sols té una espècie vegetal (Arthrocnemum macrostachyum).

Com la resta dels illots des Freus, Espardell és un illot geològicament jove, conformat en la totalitat per dipòsits quaternaris. Per una part, aquests materials estan configurats per la compactació de grans calcaris que corresponen a restes de dunes i platges i materials d’origen biològic provinents de restes esquelètiques d’organismes marins. Tots aquests quedaren al descobert i exposats a l’acció del vent en períodes de sequedat després de successives regressions durant el plistocè. A la zona més central i al litoral de llevant estan recoberts per una dura crosta calcària de gruix variable i que pot arribar a un màxim d’un metre i que es troben damunt d’un substrat de marès.

Es considera que no existeixen diferències significatives en relació amb els altres illots des Freus pel que fa a les característiques climatològiques. Així, es tracta d’un territori marcat per l’aridesa hídrica amb mitjanes pluviomètriques anuals que no superen els 400 mm i un règim tèrmic suavitzat per l’efecte de la proximitat marina, amb valors no excessivament càlids a l’estiu ni tampoc extrems quant a baixades tèrmiques.

S’Espardell presenta un component paisatgístic de valor qualitatiu molt destacable per la situació i visibilitat respecte d’Eivissa, Formentera i la resta d’illots des Freus. Una posta de sol des de s’Espardell pot ser unes de les imatges més belles i vistoses del conjunt del Mediterrani occidental.

Coneixement


Història

S’Espardell ha tengut un paper important com a zona de reservori per a l’obtenció de complements alimentaris a la producció primària que des de l’antiguitat ha caracteritzat l’economia de supervivència i formes de vida dels habitants de Formentera. Certament, les condicions històriques, ambientals i climàtiques de l’entorn varen determinar l’existència d’un tipus d’aprofitaments determinats per a la caça i la recol·lecció. A Formentera aquestes condicions permetien bàsicament l’aprofitament de figues, fruiterars de secà, una mica de cereal i llegums de secà, a més de la presència d’unitats ramaderes d’escàs nombre de cabres. Dins d’aquesta simplicitat, la captura, caça i recol·lecció va representar un paper d’importància vital per complementar l’escassa i poc variada dieta predominant a Formentera.

Així, s’Espardell, des dels períodes en què Formentera es trobava habitada fins a l’arribada del turisme, era un lloc important de caça d’ocells marins, especialment de polls del virot petit, molt rics en greix animal, la recol·lecció d’ous de gavina i, al seu entorn marí, la pesca i caça de tortugues marines (Caretta caretta). En aquest últim cas, se sap per comentaris personals que en aquells temps hi havia habitatges formenterers en els “tancons” dels quals (la porció exterior més propera a l’habitatge tradicional on es mantenien els horts petits, en cas d’haver-n’hi) es mantenien vius fins a sis o set exemplars de tortuga marina, refrescant-los de tant en tant amb baldes d’aigua marina, capturats durant alguna jornada profitosa de pesca i esperant-ne l’aprofitament culinari per quan fos necessari.

A l’illa, a part de l’existència d’un far automàtic que es va construir l’any 1926 a la Punta de Tramuntana, hi ha les restes del que es pensa que va ser una torre fortificada d’origen musulmà, que pareix que va tenir un paper defensiu conjuntament amb la Torre de s’Espalmador.

Ja en èpoques molt més recents, un altre esdeveniment històric remarcable va ser la instal·lació d’una plataforma piscícola flotant ubicada entre s’Espardell i Formentera durant els primers anys de la dècada dels noranta, anomenada la Mariana. Aquesta piscifactoria es va especialitzar en l’engrossiment de llobarro i daurada i, a part d’abastir el mercat intern, sobretot va comercialitzar els seus productes a Itàlia. Aquesta explotació va ser abandonada uns quatre anys després d’haver-la instal·lat per la dificultat que es va trobar en el procés de càrrega i transbord de l’illa de Formentera cap a la d’Eivissa, i es va enfonsar a les proximitats de s’Espalmador.

Interessos


Un dels principals valors naturals que determinen la riquesa ecològica de s’Espardell és la comunitat d’aus marines nidificants. La totalitat de les sis espècies marines que nidifiquen a les Pitiüses es reprodueixen a l’illot. És de destacar la colònia de cria del virot petit (Puffinus mauretanicus), que, amb les aproximadament 25-40 parelles reproductores, és la major del conjunt del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, igual com la noneta, ocell de tempesta o paio (Hydrobates pelagicus), amb centenars d’efectius que constitueixen el principal component reproductor de l’espècie a l’espai protegit. La gavina roja (Larus audouinii) manté aquí un dels punts de cria, amb efectius variables cada any. Les altres dues espècies nidificants als penya-segats i zones de blocs són el corb marí (Phalacrocorax aristotelis), que forma juntament amb Punta Prima, a Formentera, la segona colònia nidificant del Parc, i el virot gros o baldriga (Calonectris diomedea). Finalment, la gavina de peus grocs (Larus michahellis), caracteritzada per la seva gran abundància totes les illes Pitiüses, utilitza l’illot com un dels seus nuclis reproductors.

Un altre dels grans valors naturals de s’Espardell és la presencia d’una singular i fràgil fauna terrestre de caràcter endèmic. L’efecte produït per l’alternança dels diferents períodes de connexió i separació amb les illes grans per l’efecte de les pujades i baixades del nivell de la mar en les diferents fases quaternàries de les glaciacions va determinar la colonització dels territoris ara insulars i el seu posterior aïllament genètic determinant, com a conseqüència final, la separació en formes de vida diferents de les poblacions de les quals varen provenir. Així, pel que fa a la fauna invertebrada, hi trobam nombrosos tàxons endèmics, sobretot en l’àmbit de subespècie, dins dels grups tant dels escarabats no voladors inclosos al grup dels tenebriònids, dels quals destaquen Phylan mediterraneus, Pachychila sublunata i Asida mater inmarginata; i dins el grup dels mol·luscs destaquen Xerocrassa ebusitana i X caroli.

En aquest nivell faunístic també és destacable la presència molt nombrosa de l’espècie endèmica de sargantana de les Pitiüses (Podarcis pytiusensis), que en aquest cas pertany a la mateixa subespècie que les que habiten a s’Espalmador i a Formentera.

La vegetació de s’Espardell està formada per un total de 144 tàxons, però és pobra en endemismes. En podríem destacar la saladina Limonium ebusitanum o la ravenissa de les Pitiüses (Diplotaxis ibicensis). També és present un endemisme balear, Romulea assumptionis.

A part d’aquests elements botànics concrets, la vegetació de s’Espardell es caracteritza, per una part, per la pertorbació produïda per la nombrosa presència de gavines amb espècies ruderals i nitròfiles, com malves, escards, blets i una àmplia presència de solseres adaptades a aquesta càrrega eutròfica, com Suaeda vera. Aquesta comunitat vegetal de caràcter nitròfil es disposa a cadascun dels extrems, de tramuntana i de migjorn, de l’illot. Per alta part, l’elevat grau de salinitat i sòls esquelètics determina la presència de comunitats de saladines ja comentades abans a les zones més costaneres i un savinar litoral amb una estructura arbustiva i molt aclarit, disposat a les zones més interiors de l’illa. És probable que un ús intens ramader que es va fer en el passat (amb cabres procedents de s’Espalmador, que s’hi mantenien una part de l’any, per la manca d’aigua estival) hagi empobrit la flora local. En anys recents, s’han eliminat incipients poblaments d’espècies al·lòctones.

Als llissams de la punta de sa Talaia, a l’extrem de llevant, es formen petites basses periòdiques els anys plujosos colonitzades per Zannichellia pedunculata.

Els fons que envolten l’illa són també remarcables. El vessant de ponent està ocupat per un magnífic alguer de Posidonia oceanica, mentre que al vessant de llevant dominen els penya-segats rocosos i els fons de blocs ocupats per comunitats algals. Hi ha diverses zones singulars, com són la cova submergida situada a la part nord-est (cova de Manu) amb poblaments de coves fosques i semifosques; l’abundància del corall, Cladocora caespitosa, a s’Espardelló, on forma estructures de creixement i vida lliure, arrodonides, a part de colònies normals que colonitzen el substrat de Cystoseira o Posidonia; tota la part sud de s’Espardelló, que es prolonga llargament cap al sud fins a assolir fondàries de més de 45 metres, amb comunitats de Cystoseira balearica (2-12 m), Cystoseira spinosa (12-30 m), herba torta (Osmundaria volubilis > 30 m) i coral·ligen (> 35 m). La zona superficial mostra magnífiques comunitats de Cystoseira stricta. Les comunitats de peixos estan ben estructurades, amb individus reproductors adults, gràcies a la zona de conservació com a reserva integral de pesca en el marc de la reserva marina. A s’Espardell es va descobrir el 1995 un dels gòbids més rars de la Mediterrània, Didogobius splechtnai, d’hàbits cavernícoles, i que posteriorment ha estat també citat a altres punts de les Balears, a Itàlia i a Malta.

Els fons marins sofreixen, però, la invasió de dues algues invasores: Lophocladia lallemandii i Caulerpa cylindracea

Pressió


La seva ubicació dins del conjunt des Freus, bastant allunyada cap a llevant amb relació als illots que formen i el braç de mar ubicat entre les dos illes grosses d’Eivissa i Formentera, potser ha estat un dels factors que ha determinat que actualment s’Espardell sigui l’illot que presenti un menor índex de pressions antròpiques.

Una vegada abandonades les pràctiques de caça i recol·lecció necessàries per a la pròpia subsistència en èpoques històriques, el nivell d’impacte damunt dels elements naturals importants s’ha reduït de manera molt considerable. En aquest sentit, únicament cal destacar que la pràctica de virotar (captura de polls de virot petit) encara es va mantenir de manera testimonial fins a principis dels anys noranta per cert interès o insistència a continuar certes pràctiques identitàries dels costums dels avantpassats. L’educació ambiental i la difusió de la importància en el manteniment de les malmeses poblacions d’una de les espècies animals amb més risc d’extinció, a més de l’increment en les tasques de vigilància, ha determinat la quasi segura eliminació d’aquesta pràctica de captura ancestral. Una càmera de televigilància ubicada a l’illa per prevenir tant aquest furtivisme com la pesca il·legal va contribuir que aquestes pràctiques desapareguessin.

Aquesta posició geogràfica ha determinat que l’illot hagi quedat fora de l’intens trànsit marítim i de les vies d’excursions marines, per la qual cosa els efectes per aquest nivell de freqüentació s’han produït de manera mínima a l’entorn de s’Espardell.

La població nidificant de la gavina de peus grocs manté un nivell de pressió sobre l’altra espècie de gavina, la roja, i s’ha comprovat la depredació directa sobre ous i polls de la gavina roja. Potser aquest és un dels factors que limiten el potencial ecològic de s’Espardell, pel fet d’albergar una població més estable i nombrosa d’aquesta espècie de gavina protegida per la legislació estatal. El manteniment de l’abocador de l’illa d’Eivissa en les condicions actuals és el principal factor que determina l’existència de la dinàmica poblacional creixent de la gavina de peus grocs, un factor també d’alteració de la vegetació i els sòls.

Gestió i conservació


Es tracta d’un dels sectors de l’espai natural protegit que forma la unitat ecològica de ses salines d’Eivissa i Formentera i els illots i el braç marí ubicat entre aquestes que té un nivell de protecció més estricta.

Des de principis dels anys 90, quan la Llei d’espais naturals (LEN) el va declarar no edificable amb la màxima figura de protecció, fins a la zonificació d’aquest com a Reserva Natural i Àrea de Protecció Estricta en el Pla Rector d’Ús i Gestió, redactat per determinar els mecanismes de protecció una vegada declarat tot l’entorn com a Parc Natural, els importants valors naturals d’aquest illot varen rebre la màxima protecció, per la qual hi queda prohibit el desembarcament i qualsevol altra activitat que no sigui la relacionada amb la gestió o investigació.

També el seu àmbit marí manté un doble nivell de protecció, ja que a part de tot l’anterior, el vessant de llevant es troba inclòs dins de la Reserva Marina des Freus com a Reserva Integral, de 100 ha d’extensió. Com a tal, hi queda prohibida qualsevol extracció de recursos, a més del fondeig i la immersió amb escafandre autònom.

Finalment, s’Espardell també es troba integrat en la Xarxa Natura 2000 europea com a LIC i ZEPA.

Igual que per tots els illots que formen es Freus, hi ha un equip de gestió, tècnic d’informació i vigilància i pressupost anual per part de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, competent en la gestió dels espais naturals protegits. A la vegada, la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern Balear manté un equip de vigilància per tal de garantir les regulacions de pesca de la reserva marina.  

Principals recursos bibliogràfics


Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Des Freus

Subcuenca : BALEARIC ISLANDS

L’ILLA DES PENJATS

Autores :

 Joan Mayol, amb contribucions de G.Pons, G.Bibiloni, E. Cardona i  Javier Pérez de Arévalo.

Fecha de creación : 31.12.2017

 

Para citar esta versión : MAYOL, J., PONS, G., BIBILONI, G., CARDONA, E., PEREZ DE AREVALO, J.  (2017). Ficha isla : L’illa des Penjats – Subcuenca : Baleares. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/lilla-des-penjats/

Ayuntamiento Sant Josep de sa Talaia
Archipiélago Des Freus
Superficie (ha) 7,59692
Lineal costero (metros) 1374
Distancia a la costa (Millas Náuticas) 56
Altitud máxima (metros) 13
Coordenadas geográficas Latitud
38,8164
Longitud
1,41065
Propiedad  Dominio Publico Maritimo-Terrestre (100%)
Organismo gestor Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
Figura de protección nacional /
internacional /

Descripció general


La segona illa més gran dels Freus, desprès de S’Espalmador, és la dels Penjats. És un aflorament calcarenític, resta de l’istme que unia Eivissa i Formentera durant les glaciacions, fins fa pocs mils d’anys. La forma és allargada, en el sentit de les dues grans illes: Cap al NW, Eivissa, amb l’illot Caragoler; entre aquest i Els Penjats, s’obri el Freu Petit, practicable per a petites embarcacions, però poc utilitzat. Cap a Formentera, hi ha l’illa del Pou, i entre mig, el Freu Gros, transitat sistemàticament, amb fons fins a poc menys de 20 m. A ponent de l’illa afloren les Negres, molt menors.

Es suposa que el topònim vindria d’un costum medieval: ajusticiar-hi pirates o altres malfectors, en un indret molt visible i de pas obligat pels enemics que venien del sud, aproats a Vila. Cal dir, però, que aquesta pràctica no està provada documentalment.

Coneixement


El far

El Far des Penjats, inaugurat el 1856, va ser un dels quatre que va projectar l’enginyer Antonio López i Montalvo. La vida en aquest petit illot era considerada com una de les més dures de tot l’arxipèlag, per les seves petites dimensions, l’escassetat de vegetació i per l’exposició als temporals d’hivern. Aquest enclaustrament complicava, encara més, les relacions entre les dues famílies que hi residien.

La quantitat de naufragis succeïts as Freus va fer que en incomptables ocasions els faroners aquí destinats haguessin de rescatar els mariners accidentats, i arribassin fins i tot a perdre la vida en l’intent, tal com va passar en ofegar-se els dos faroners quan practicaven el rescat dels nàufrags del vaixell anglès Flaminian l’11 de febrer de 1881.

Va ser el primer dels fars balears a ser automatitzat i els faroners amb les seves famílies van sortir de l’illot el 1929.

Construït amb marès, probablement local en bona mesura, no està en condicions òptimes, ja que aquesta pedra no és massa duradora. Caldria atenció amb les tasques de manteniment, ja que alguna vegada no han estat fetes amb la cura ambiental que seria obligada en un entorn tan fràgil, i al sí d’un parc natural.

Interessos


El corb mari emplomallat de la Mediterrània (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) és una de les aus marines més espectaculars del nostre litoral (Sebastià Torrens)

La vegetació de Penjats és el típic matollar litoral meridional, dominat per la Salsola i les malves. S’hi troba el bell paràssit Cynomorium coccineum, És segur que la vegetació de l’illot, com tants d’altres habitats per faroners o utilitzats com a corral, va ser severament degradada en el seu moment: les espècies llenyoses proveïen combustible, i ben segur que els habitants tengueren, de forma habitual, animals domèstics que s’alimentarien de tot allò comestible. Aquest ha de ser el motiu de l’absència de la Medicago citrina, l’alfals arbori, de tants d’illots, devorat pel bestiar, gran o petit (Cabres, ovelles, conills) o altres espècies introduïdes (Rates). Un projecte de translocació benigna d’aquesta bella espècie a moltíssimes illes amb característiques adients podria donar uns resultats espectaculars en conservació, no sols per a la planta, sinó també a tota la fauna de polinitzadors i invertebrats herbívors que l’aprofiten.

Quan als invertebrats, l’illa va ser ben estudiada, entre d’altres per l’eminent entomòleg Francesc Espanyol. La llista de tenebriòdids endèmics de les Balears (o microareals)  és considerable: Tenthyria ophiusae,Stenosis intricata, Asida ludovici, Pimelia elevata i Phylan mediterraneus, entre d’altres. És notable la presència de Cripticus pubens balearicus, un petit escarabat conegut únicament(la subespècie) aquí i a Cabrera. Aquest és un dels que té més espècies d’aquest grup. S’hi coneix el Cargol endèmic Trochoidea (Xerocraxa) caroli, distribuït pel migjorn eivissenc i diversos illots, en alguns dels quals ha format subespècies, que no és el cas de Penjats; el temps de separació del conjunt Eivissa-Formentera és massa breu (tal vegada sols dos mil anys!) per a un procés evolutiu de separació taxonòmica.

Quan als vertebrats, el més notable és la colònia de Gavina roja, Larus audouinii, que ha arribat a superar les 260 parelles. Aquesta espècie és itinerant per als llocs de cria, i canvia d’illa d’assentament, sobre tot si pateix molèsties. Alguns anys s’estableix als illots Negres, propers. Hi nidifica el corbmarí, Phalacocorax aristotelis, que ha tingut en els darrers anys una notable expansió poblacional, i la Noneta, Hydrobates pelagicus.  Hi ha indicis  de la nidificació de l’ànnera blanca, Tadorna tadorna i s’hi mantenen petites poblacions de busquerets (tant el baleàric, Sylvia balearica, com el de cap negre, S.melanocephala. També hi cria el passarell, Acanthis cannabina. La població de sargantana pitiusa va ser descrita com a P.p.ahorcadosi per Eisentraut el 1930, però avui es considera sinònim de la subespècie típica, P.p.pityusensis. La seva densitat canvia molt segons els anys.

Pressió


 

Gestió i conservació


Les illes petites i illots de la Mediterrània: Santuaris de biodiversitat que cal conservar

Anna Traveset

 

A la Conca Mediterrània, la gran majoria dels diversos milers d’illes que hi trobam són de mida petita (al voltant d’unes 1000 ha) i illots (amb menys d’una hectàrea). Per tant, constitueixen una bona part de les terres emergides dins la mar, a més d’allotjar una fracció important de la gran biodiversitat que trobam a les illes més grans. Malgrat que la majoria d’estudis ecològics s’han realitzat a illes grans o mitjanes (Médail and Diadema, 2009), les illes petites i illots abasten una ampla varietat d’ambients i situacions biogeogràfiques que en fan laboratoris ideals, especialment a causa de tenir les comunitats més simples, per poder provar moltes de les hipòtesis plantejades sobre les conseqüències dels canvis ambientals que tenen lloc actualment. De fet, aquests “microcosmos illencs naturals” (sensu Médail, 2017) podrien millorar de manera substancial el nostre coneixement sobre els processos funcionals i evolutius induïts pels ràpids canvis ambientals que van experimentant.

En general, les comunitats i ecosistemes de les illes petites són més sensibles a pertorbacions exògenes, com poden ser tempestes, espècies invasores, presència de colònies d’aucells marins, etc., que les illes més grans. De fet, les illes petites solen albergar colònies més grans d’aucells —normalment gavines— que les petites, les quals exerceixen una pressió molt alta sobre la vegetació, principalment a causa del guano que produeixen, als residus de peixos que deixen i a diversos tipus d’escombraries que hi duen. L’impacte d’aquestes és tant físic (erosió del sòl, forats per nidificar, trepig) com químic (abonament del sòl a conseqüència de guano ric en fòsfor i nitrogen, deposició de sal) (Vidal et al., 2000; García et al., 2002), i afavoreix el recanvi (turnover) de les espècies, promovent la selecció de grups funcionals específics, com l’establiment d’espècies anuals, ruderals i moltes vegades no natives (Médail, 2017). A les illes petites, a més, l’estocasticitat ambiental hi té un paper també més important que a les illes més grans a l’hora de promoure canvis en les dinàmiques de les espècies que hi viuen. Aquesta estocasticitat fa, per tant, que siguin més vulnerables a qualsevol pertorbació.

Per altra banda, atès l’escenari actual de destrucció o modificació dels hàbitats, tant continentals com insulars, les illes petites i deshabitades són sovint les úniques que preserven una biodiversitat que ha evolucionat fa milers i, fins i tot, milions d’anys. Per tant, a més de constituir laboratoris experimentals ideals per a provar diferents hipòtesis, les illes petites haurien de ser considerades com a santuaris de biodiversitat relicta i, per tant, la conservació d’aquestes hauria de ser prioritària.

Específicament, en aquestes illes podem trobar interacciones entre espècies —les quals són també un element important de la biodiversitat— que ja han desaparegut a les illes més grans a causa de la presència de depredadors introduïts. Un exemple il·lustratiu d’aquestes interaccions que romanen a illes petites però han desaparegut de les illes més grans el trobam a l’Illot d’en Colom, a Menorca (figura 1). En aquest illot (vegeu la pàgina X), hi viu una espècie d’arbust endèmic —present sols aquí i a Menorca— Daphne rodriguezii, els fruits del qual són consumits per la sargantana balear (Podarcis lilfordi) que fa de dispersora única i molt efectiva de les llavors de la planta (així com d’altres, ja que els fruits constitueixen una font d’energia important per a les sargantanes a les illes). La sargantana va desaparèixer de Menorca després que els humans hi introduïssin diverses espècies de depredadors (mustels, moixos, serps, etc.), la qual cosa va provocar la disrupció en el sistema de dispersió d’aquest endemisme, en important regressió en les poblacions de l’illa gran (Rodríguez-Pérez & Traveset, 2012). Les dues espècies, D. rodriguezii i P. lilfordi tenen, doncs, una interacció molt estreta (especialitzada), que ha evolucionat des de fa milions d’anys (la planta és un relicte del terciari) i que actualment existeix sols en aquest illot. Casos com aquests, segurament, es troben en altres illes del Mediterrani però encara no han estat estudiats.

La pèrdua d’interaccions entre espècies produeix efectes d’una manera més accelerada que la mateixa pèrdua d’espècies (Valiente-Banuet et al., 2015). Per tant, en aquest moment de crisi de biodiversitat, entendre no sols l’efecte de la pèrdua d’espècies, sinó també la de les interaccions entre aquestes és una prioritat de la comunitat científica. De la mateixa manera, preservar no sols les espècies, sinó també les seves interaccions ha de ser una prioritat dels gestors de la natura.

Principals recursos bibliogràfics


 1. García, L. V. [et al.], 2002.
 2. Médail, F.; Diadema, K., 2009.
 3. Médail, F., 2017.
 4. Rodríguez-Pérez, J.; Traveset, A., 2012.
 5. Valiente-Banuet, A. [et al.], 2015).
 6. Vidal, E. [et al.], 2000.
Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Des Freus

Subcuenca : BALEARIC ISLANDS

S’Espalmador

Autores :

Jaume Estarelles, amb contribucions d’E. Ballesteros, G. Pons, J. Mayol i G. Bibiloni.

Fecha de creación : 31.12.2017

 

Para citar esta versión : ESTARELLES, J., BALLESTEROS, E., PONS, G., MAYOL, J., BIBILONI, G.  (2017). Ficha isla : L’illa de s’Espalmador – Subcuenca : Baleares. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/sespalmador/

Ayuntamiento Formentera
Archipiélago Des Freus
Superficie (ha) 138,275
Lineal costero (metros) 7868
Distancia a la costa (Millas Náuticas) 56
Altitud máxima (metros) 25
Coordenadas geográficas Latitud
38,786
Longitud
1,42468
Propiedad  Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%)
Organismo gestor Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
Figura de protección nacional /
internacional /

Descripció general


Aquesta illa, de 137 hectàrees, és la major del conjunt des Freus, molt pròxima a Formentera, separada de la Punta de Trucadors d’aquesta mateixa illa per un estret de pocs centenars de metres, de fons arenós i poca profunditat. De fet, hi ha documentats episodis d’unió terrestre, amb l’aflorament de la barra arenosa, i el trànsit entre les dues illes és practicable a peu amb la mar en calma, ja que la profunditat màxima es troba a devers un metre.

L’illa té una forma allargada de nord a sud, i és pràcticament plana, amb una altitud màxima al vessant de ponent de 18 metres (Torre de sa Guardiola). El litoral d’aquesta part de l’illa és un penya-segat quasi vertical, amb els estrats, horitzontals, molt visibles. Contrasta amb el litoral de llevant, una costa baixa predominantment rocallosa. És de destacar la presència de dos arenals importants al litoral de ponent, amb sistemes de dunes: sa Torreta, al nord-oest, i s’Alga, al sud. La seva amplitud, estructuració i estat de conservació són molt notables.

És també remarcable l’existència d’una petita llacuna salabrosa endorreica, situada sobre argiles al centre de l’illa, amb la vegetació típica dels salobrars litorals. És l’única zona humida de les petites illes de les Balears.

Bona part de l’interior de l’illa va ser cultivada, aprofitant els sòls esquelètics de llims i argiles. S’hi va mantenir una agricultura de secà, de rendiments molt limitats, combinada amb els aprofitaments ramaders característics dels grans illots. És fama que va viure a s’Espalmador, en la primera meitat del segle XX, la figuera estalonada més gran de les Pitiüses.

L’illa és de naturalesa calcària, amb materials calcarenítics quaternaris (arenisques o marès) i diferents tipologies sedimentàries de llims i arenes. La història geològica és determinada per la formació de conglomerats terciaris amb el posterior cobriment quaternari del plistocè. Durant les diferents regressions marines, el vent hi hauria aportat sediments arenosos, fixats per crostes calcàries posteriors, que ocupen avui una gran part de l’illa.

Cal destacar l’existència de platges fòssils plistocenes a Cala de Bocs i Punta de Casteví, a una cota de 1,5 m, que es corresponen al nivell màxim del mar a l’eutirrenià i d’alguns grans blocs de pedra que, segons els estudis més recents, podrien haver estat dipositats a l’emplaçament actual per efecte de tsunamis originats al nord d’Àfrica.

S’Espalmador està situat en una de les zones més àrides de les Balears. El seu caràcter insular i la seva situació geogràfica determina la suavitat de les temperatures, sense grans diferències tèrmiques (mínimes que rarament baixen dels 6 ºC i màximes al voltant dels 30 ºC). La pluviometria anual no sol superar els 380 mm. Aquests valors, juntament amb l’existència d’un règim en què es concentra la pluviositat durant la tardor i l’hivern, determinen un elevat estrès hídric estival, i fins i tot primaveral, que condiciona la vegetació.

Coneixement


Història :

 

S’Espalmador és una de les poques illes menors en què hi ha habitatges, en aquest cas una residència estival, construïda en els anys cinquanta del segle passat per la família catalanoanglesa Cinnamond James, aleshores propietària de l’illa. Inclou un oratori dedicat a sant Bernat.

S’Espalmador rep el seu nom del verb espalmar, que es refereix a les tasques de neteja i manteniment de les embarcacions, que s’avaraven a platges favorables per a aquesta operació. Concretament, l’acció d’espalmar consisteix a inclinar l’embarcació en una cala poc fonda per posar al descobert part del casc de la nau i procedir a les diferents accions de manteniment amb l’ús de fibres de palma. Les platges de l’illa són molt favorables per a aquesta tasca, avui desapareguda.

S’Espalmador, des d’èpoques remotes fins a temps recents, ha tengut una importància estratègica per la seva ubicació geogràfica, dominant el pas entre les dues illes Pitiüses principals.

Ja des de l’antiguitat, els pobladors de Formentera han aprofitat els recursos de s’Espalmador: la pesca, l’extracció de marès i els aprofitaments agrícoles i ramaders. Aquesta illa va tenir un paper estratègic per al tràfic de productes de contraban durant part del segle XX.

La presència humana es remunta a èpoques molt antigues, ja que existeixen restes púniques d’un assentament, que podria ser un poblat tardopúnic de pescadors on probablement se salava peix. També a la part nord de l’illa es troben altres restes arqueològiques que podria ser que es tractàs d’una vil·la imperial romana.

Seguint la seqüència històrica, s’Espalmador ha estat escenari de diversos episodis marítims rellevants, tant en l’àmbit històric com popular. Així, entre els segles XVI i XVII, en què Formentera es trobava despoblada i que acollia de manera estacional estols de pirates, es donaven episodis bèl·lics de certa envergadura al voltant de l’illot, terra de frontera entre sarraïns i cristians.

En èpoques més recents també s’han produït esdeveniments marítims singulars, com són diferents naufragis que perviuen en la memòria dels formenterencs, entre els quals destaquen el del vapor Manolito als anys 60, vaixell de càrrega i passatge, i el de l’Illa de Formentera, a principis dels anys vuitanta, aleshores el mitjà de comunicació principal entre les illes d’Eivissa i Formentera.

S’Espalmador, que en èpoques històriques havia servit de refugi d’esclaus fugitius d’Eivissa i de renegats als anys setanta, també va estar ocupat de manera estacional per campaments de hippies, que fugien de la societat moderna convencional.

L’illa de s’Espalmador era propietat d’una família de Formentera i va ser venuda en els anys 30 a un empresari anglès resident a Catalunya, Bernard Cinnamond, per 42.500 pessetes. L’any 1936 la família propietària passava l’estiu a l’illa, on els va sorprendre la rebel·lió militar, i l’embarcació amb què anaven i tornaven de Barcelona va ser decomissada. Mesos més tard, un vaixell de guerra anglès els va salvar. La dictadura franquista va prohibir que cap illa fos propietat d’estrangers, però Cinnamond no volgué renunciar a la nacionalitat britànica, després d’haver estat tan ben tractat pel seu govern, de manera que va cedir l’illa a un fill seu, que es va nacionalitzar espanyol per conservar-la. L’ús vacacional de la propietat s’ha combinat amb els agrícoles fins a l’època turística, de manera que hi ha petits habitatges i un oratori, dedicat a sant Bernat.

Recentment, la família propietària ha posat s’Espalmador a la venda amb una oferta explícita per a les institucions balears per 18 milions d’euros, les quals no consideren viable, a hores d’ara, aquesta adquisició.

Interessos


S’Espalmador és l’unica petita illa de les Balears en què hi ha una zona humida permanent, coneguda com a s’Estanyol o sa Bassa

S’Espalmador presenta una gran varietat d’ambients litorals, amb mostres de pràcticament tots els ecosistemes presents a les illes Pitiüses. Aquesta varietat determina una elevada diversitat florística que, combinada amb el caràcter insular, produeix un grau elevat de singularitat, amb una presència rellevant de tàxons endèmics o microareals. D’aquesta manera, s’Espalmador es presenta com un dels espais de més interès botànic, amb 256 espècies de flora superior inventariades a l’illa.

Com ja hem indicat, els dos sistemes dunars de l’illa, formen part dels més ben conservats i amb millor estructuració del conjunt de les Illes Balears. El sistema dunar de la Platja de s’Alga presenta tota la sèrie de cordons vegetals característics d’aquests ambients: una primera línia d’espècies primocolonitzadores, ja poc present a altres sistemes dunars de les Balears, com són l’escard de platja (Eryngium maritimun) o el lliri de platja (Pancratium maritimum); la segona línia, molt ben conservada i estructurada, amb una presència important de l’espècie més representativa, el barró o càrritx de platja (Ammophila arenaria), molt important per a la fixació de la cresta dunar. Finalment, el sistema de dunes grises més interiors, ja fixades per la vegetació arbustiva o arbòria, presenta un dels savinars litorals (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) més representatius del conjunt de les illes Pitiüses. Els successius cordons dunars tanquen una sèrie de petites depressions on s’acumula aigua de pluja. De fet, fins als anys 60, en diverses dunes de Formentera es practicava l’agricultura d’autoconsum aprofitant la humitat d’aquestes petites depressions interdunars.

 

En aquests arenals es troben alguns tàxons rars en l’àmbit de les Illes Balears, com Linaria pedunculata o Lotus halophilus, a més de tot un conjunt de vegetals endèmics o microareals presents també a altres punts del litoral de l’illa, com són el molinet (Silene cambessedesii), Chaenorrhinum formenterae, la ravenissa pitiüsa (Diplotaxis ibicensis) i les saladines endèmiques Limonium ebusitanum i Limonium scorpioides.

En l’àmbit faunístic destaca la presència d’avifauna marina, com la petita colònia nidificant d’un dels tàxons en major perill d’extinció, el virot petit (Puffinus mauretanicus), a més d’algunes parelles nidificants de virot gran (Calonectris diomedea) als penya-segats de ponent. També son relativament freqüents i interessants diverses aus marines hivernants, com el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el cadafet (Fratercula arctica) o el pingdai (Alca torda).

Altres aus d’interès són les colònies rupícoles de falcia comuna (Apus apus) i falcia pàl·lida (Apus pallidus), una parella de falcó pelegrí (Falco peregrinus), i l’avifauna pròpia de la màquia, amb l’endèmic busqueret coallarga, Sylvia balearica. En els darrers anys, s’ha assenyalat la presència ocasional del falcó marí (Falco eleonorae), una parella del qual ha estat citada repetidament.

La fauna terrestre no voladora inclou diversos endemismes d’interès: el grup de petits escarabats tenebriònids, entre els quals destaquen Asida ludovici, Phylan mediterraneus, Alphasida ibicensis, Tentyria ophiusae, Asida mater inmarginata, entre d’altres. També hi trobam caragols endèmics del gènere Xerocrassa: X. caroli formenterensis i X. ebusitana ebusitana.

A s’Espalmador és molt abundant la sargantana de les Pitiüses (Podarcis pytiusensis), espècie endèmica que forma diferents races o subespècies específiques de determinats territoris insulars. Actualment, es considera que la subespècie de s’Espalmador és la mateixa que es troba a s’Espardell i a la mateixa illa de Formentera.

Gran part de s’Espalmador està envoltat per alguers de Posidonia oceanica en molt bon estat de conservació. És remarcable l’escull barrera que hi ha al vessant sud de la Cala de sa Torreta, que mereix una protecció integral. De fet, a la badia de sa Torreta hi ha també fons d’arenes fines amb algueró (Cymodocea nodosa) i al vessant nord de la platja, magnífiques comunitats de Cystoseira spp. de modus calmat. A la Cala de s’Alga és remarcable l’acumulació supralitoral i mediolitoral de restes de Posidonia oceanica, amb uns gruixos i extensió únics entre els illots de les Balears; aquestes estructures haurien de merèixer també protecció integral. El substrat rocós del litoral de l’illa està ocupat per comunitats d’herba saupera (Cystoseira stricta) i a la part nord hi ha un dels pocs hàbitats de les Pitiüses on Cystoseira crinita és dominant. A més fondària, hi ha comunitats d’algues fotòfiles recobrint les roques no ocupades per l’alguer, on destaca Cystoseira balearica. Malauradament aquesta comunitat està envaïda per les algues invasores Lophocladia lallemandii i Caulerpa cylindracea

Pressió


Atesa la proximitat immediata a Formentera, s’Espalmador ha sofert una major intensitat d’usos i, per tant, de transformació antròpica del conjunt del sistema insular des Freus.

Des de l’assentament humà de Formentera, s’Espalmador ha contribuït a proporcionar una font de recursos dins de l’arcaica economia de supervivència que quasi des de sempre ha caracteritzat aquestes terres illenques.

S’hi han desenvolupat activitats cinegètiques, de captura directa i de recol·lecció. És el cas de la caça massiva de tords (Turdus philomelos), especialment en època de pas migratori primaveral, quan es capturaven amb xarxes en abeurades (punts d’aigua dolça), com a Formentera. S’hi practicava també la recol·lecció de polls de virot petit (Puffinus mauretanicus) als diferents assentaments de cria, la pràctica coneguda com virotar, que va determinar la minimització dràstica del les poblacions nidificants d’aquesta espècie, actualment en perill crític d’extinció. El virot també està afectat per la presència de rates (Rattus rattus). Ha estat important la recol·lecció de fauna invertebrada marina a les costes rocoses de l’illa.

Les pràctiques agrícoles varen desaparèixer en els anys 60 i havien determinat la transformació de bona part de la vegetació autòctona. Encara són visibles superfícies àmplies d’antics camps de conreu, ara ocupades per vegetació arvense i figueres supervivents. L’agricultura es combinava tradicionalment amb la ramaderia caprina, gestionada en extensiu amb tanques de paret seca, per mantenir els conreus estalvis de les dents dels ungulats.

Un altre aprofitament històric que ha marcat en part l’actual fisonomia biòtica de s’Espalmador és l’aprofitament forestal del savinar per a usos constructius, especialment per a la construcció d’habitatges però també per a la utilització de diferents parts de les embarcacions tradicionals anomenades llaüts. La fusta de savina, imputrescible, és el suport de les cobertes planes de la casa tradicional de les Pitiüses. Entre les bigues es disposa un empostissat de tegells, també de savina, sobre el qual s’estén una capa gruixada de posidònia seca, segellada amb cendra i argila, compactada. La durabilitat i les propietats aïllants d’aquestes cobertes són notables.

Ja hem esmentat la presència de rates, introduïdes per l’home. La població és considerable i produeix una pressió important, especialment a les colònies nidificants d’aus marines. Es considera que la presència dels rosegadors determinen una limitació de la població nidificant del virot petit, així com la manca d’assentament del paio o noneta (Hydrobates pelagicus).

Per acabar, i especialment durant l’última dècada, el nivell de pressió per la creixent saturació estival del turisme nàutic ha produït una sèrie d’impactes amb un nivell que creix any rere any. Les visites, els desembarcaments a l’illot, els banys de fang a la zona humida (formalment prohibits) determinen l’afectació dels sistemes naturals més fràgils, com són els dunars i el salobrar. Així mateix, el gran augment tant del nombre d’embarcacions d’esbarjo com de la seva mida i eslora determina problemes directes sobre Posidonia oceanica per l’efecte de les àncores, que, a més de canvis de les condicions de transparència original de les aigües, produeixen un augment de la terbolesa per l’eutròfia que suposa l’abocament de les aigües negres i els llims generats pels que practiquen els banys de fang i es netegen a la mar.

Les espècies invasores abans comentades són un altre problema en els ecosistemes marins que envolten l’illa. El trànsit d’embarcacions i l’estada dins la Cala de sa Torreta també podria impactar negativament en la conservació de l’alguer de Cymodocea nodosa i en la conservació del fràgil alguer a cota zero de la cala, així com a l’escull barrera.

Gestió i conservació


S’Espalmador va rebre la primera figura de protecció l’any noranta, mitjançant la Llei d’espais naturals (LEN) dins el conjunt protegit de ses Salines d’Eivissa i Formentera i es Freus. Va rebre la màxima categoria de protecció: Àrea Natural d’Especial Interès d’Alt Nivell de Protecció (AANPP), que el convertia en no edificable.

Posteriorment, s’Espalmador va estar inclòs en les figures de la Reserva Natural i el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, avui vigent. Aquesta figura, a través del Pla Rector d’Ús i Gestió que marca els mecanismes de gestió i protecció, el va zonificar amb una doble categoria: els seus sistemes dunars i platges, a més de la llacuna litoral, com a Reserva Natural de Protecció Estricta, la qual cosa determina la prohibició de qualsevol activitat que no estigui relacionada amb la conservació. La resta de l’illot és una Àrea de Conservació Predominant. A partir de la creació del Parc Natural es va articular un equip de gestió de l’espai, compost per un director, tècnics, un equip d’informació i educació ambiental i de vigilància, però amb el nivell de pressió estival l’equip arriba a ser insuficient per a garantir la bona gestió de l’illa.

Per altra banda, la llacuna de l’illot està inclosa en els límits de la zona humida inclosa a la Llista del Conveni de Ramsar. L’illa també es troba inclosa dins la Xarxa Natura 2000, dins de la unitat de ses Salines d’Eivissa i Formentera, i està catalogada com a LIC i ZEPA.  

El seu àmbit marí està emparat per una doble protecció, com a Parc Natural i com a Reserva Marina, la qual té una unitat de vigilància pròpia per tal de controlar les disposicions de gestió pesquera de l’espai. Cal destacar que la coordinació, de fet, entre el Parc Natural i la Reserva, així com amb l’equip estival d’informació i control dels fondeigs recreatius, és eficaç i satisfactòria.

Principals recursos bibliogràfics


 1. Cirer, F. (coord.), 1995-2016.
 2. Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), 2008-2016.
 3. Guerau de Arellano, C.; Torres, N., 1981.
 4. Pons, G.; Palmer, M., 1996. 
Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Ponent d’Eivissa

Subcuenca : BALEARIC ISLANDS

L’illa de s’Espartar

Autores :

Esteban Cardona Marí.

Fecha de creación : 31.12.2017

 

Para citar esta versión : CARDONA MARI, E. (2017). Ficha isla : L’illa de s’Espartar – Subcuenca : Baleares. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/lilla-de-sespartar/

Ayuntamiento Sant Josep de sa Talaia
Archipiélago Ponent d’Eivissa
Superficie (ha) 19,7103
Lineal costero (metros) 2550
Distancia a la costa (Millas Náuticas) 48
Altitud máxima (metros) 71
Coordenadas geográficas Latitud
38,9584
Longitud
1,19551
Propiedad  Dominio Publico Maritimo-Terrestre (20%)
Organismo gestor Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Figura de protección nacional /
internacional /

Descripció general


Pertany al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia i es troba a l’extrem sud del conjunt dels illots de ponent. És la segona illa més gran del grup després de sa Conillera, amb una extensió de 18,75 ha. L’illa gran, s’Espartar, està enrevoltada per altres de menors, començant de nord a sud per l’Escull de s’Espartar, s’Espardell de s’Espartar i es Frare de s’Espartar, a l’extrem sud. Es tracta d’un conjunt molt escarpat al ponent i amb forts pendents, amb una alçada màxima de 70 metres. Es troba a una distància de 1.300 metres de la costa i el seu perímetre és de 2.382 metres.

Com a bona part de les illes de la Mediterrània, s’Espartar apareix després de la glaciació de Würm. S’ha determinat que se separà de l’illa d’Eivissa fa devers 8.500 anys.  

Geològicament, forma part de la unitat principal d’Albarca, on es troben materials que daten del cretaci inferior i més recents, del quaternari, formats per calcàries compactes, dolomies i margues. La cara nord del penya-segat, mes abrupte, està constituïda per calcàries margoses distribuïdes en capes fines, mentre que al sud, més planer, hi predominen les dolomies.

El clima és semiàrid i mesomediterrani, amb precipitacions màximes anuals de 429 mm i mínimes de 133, amb mitjanes inferiors als 300 mm. La temperatura mitjana màxima anual se situa en 29,4 °C i la mitjana mínima anual, en 8,9°C, valors més extrems que els de l’illa d’Eivissa (estació de l’illot de sa Conillera).  

Coneixement


Història

Un aprofitament ben documentat, que perdura avui dia com a testimonial, és la recol·lecció de l’espart per fer-ne estris domèstics, com ara senalles, senallons, espardenyes i un llarg etcètera. Es recollia en dos períodes, un al juliol i l’altre al gener, aprofitant l’aturada vegetativa. S’havia de demanar permís al propietari i deixar-ne la meitat de la collita com a preu. Les fulles de l’espart s’arrancaven de la mare amb les mans o amb l’ajut d’un collidor de fusta i s’anaven ajuntant amb manades.

La recol·lecció en temps històrics d’ous de gavina es feia tradicionalment el dia de Sant Vicent. També es consumien ous i polls de corb marí o de virot i es caçaven polls de gavina i exemplars adults de virot petit, virot gros i corb marí, fet conegut com a virotar, anar a caçar virots fent-ho de diverses maneres: a l’aguait i colpejant-los així com anaven entrant. Els recol·lectors penetraven en els forats fins on es podia o bé feien sortir les aus amb fum.

Durant l’hivern, hi portaven ramats de cabres a pasturar i hi havia un pou avui dia desaparegut. En temps recents també s’alliberaren conills per a aprofitament cinegètic, eradicats des de l’any 2014 gràcies a la gestió activa de la Reserva Natural.

A l’extrem oriental de l’illot, a la zona més elevada d’una petita península anomenada la Punta de sa Grava, s’hi ubica el Jaciment de la Punta de sa Grava, on s’han trobat restes ceràmiques del segle I de la nostra era.

Interessos


PRESENCE DE BATI PATRIMONIAL - non

Vista de s’Espartar des del sud. En primer terme, es Frare i s’Espardell de s’Espartar. Tot el vessant oriental de l’illa està cobert d’una densa població d’espart (Macrochloa tenacisima), una espècie rara a les Balears

L’espart es l’espècie a la qual deu el nom l’illa (en realitat, són dues espècies: Stipa tenacissima i Lygeum spartum), forma l’espartar més extens de les Balears i ha estat emprada des de temps històrics per a diferents usos artesanals. Una altra espècie valuosa, que té a l’illa una de les majors poblacions en la seva àrea de distribució, és l’alfals arbori (Medicago citrina), localitzat als penya-segats del nord. A part d’aquestes dues espècies que caracteritzen l’illot, s’hi han catalogat 130 tàxons, dels quals 15 són endèmics o d’interès biogeogràfic, entre els quals podem destacar Carthamus dianius, Silene hifacensis, Diplotaxis ibicensis, Bellium bellidioides, Micromeria filiformis, Micromeria microphylla, Aetheorhiza bulbosa subsp. willkommii, Beta maritima var. marcosii, entre d’altres.

Entre la fauna vertebrada hem de destacar la presència de la subespècie pròpia de la sargantana endèmica de les Pitiüses, Podarcis pityusensis subsp. kameriana, amb distribució a s’Espartar i illots adjacents, de mida grossa i colors verds, maragdes i turqueses que no en deixen indiferent l’observador.

Pel que fa a les aus, s’hi troben com a reproductores les sis aus marines, en què destaquen, en primer lloc, una petita població reproductora de l’endemisme més rellevant de les Balears, el virot petit (Puffinus mauretanicus), així com la colònia més important de cria de les Balears del paio o noneta (Hydrobates pelagicus subsp. melitensis) amb una població estimada de 750-1.250 parelles. Acull el principal bastió de cria de corb marí (Phalacrocorax aristotelis subsp. desmarestii) dels illots de Ponent amb una població estimada de 30 parelles reproductores. També s’hi troba com a reproductor el virot gros (Calonectris diomedea) i ha estat emprat com a àrea de cria per la gavina roja (Larus audouinii) en diferents anys. L’actual població reproductora de gavina (Larus michahellis) a l’illot de s’Espartar i adjacents és de 160 parelles. També acull una parella reproductora de falcó (Falco peregrinus). Dels passeriformes sedentaris hi destaca l’endèmic busqueret coallarga (Sylvia balearica). També hi són presents la falzia pàl·lida (Apus pallidus), la mèrlera blava (Monticola solitarius), el busqueret capnegre (Sylvia melanocephala), el teulat lliri (Petronia petronia), el verderol (Carduelis chloris) o el passerell (Carduelis cannabina).

Entre els invertebrats endèmics s’ha de destacar el mol·lusc Xerocrassa caroli espartarien sis, una forma globosa d’Iberellus, i els coleòpters tenebriònids Pachychila sublunata, Asida mater cunicularia i Stenosis intricata.

Les principals comunitats submarines que envolten s’Espartar les conformen algues fotòfiles amb posidònia, especialment les dominades per Cystoseira balearica, algues hemisciòfiles amb abundant Dictyopteris polypodioides, el coral·ligen a partir dels 35 metres de fondària. El vessant del costat d’Eivissa és dominat per fons de Posidonia oceanica, en tant que els fons de ponent són més rocosos. Són especialment destacables els fons a l’entorn des Frare, amb un coral·ligen magnífic.

Pressió


Des de la seva declaració com a reserva natural que hi prohibeix el desembarcament, excepció feta per tasques científiques o d’educació ambiental, les amenaces se centren en l’àmbit marí, on l’augment del busseig recreatiu i la pesca hi podrien causar danys.

L’ancoratge de les embarcacions sobre els alguers de Posidonia oceanica és també una amenaça a tenir present. En aquest sentit, la proliferació d’activitats lúdiques a la mar pot posar en risc les poblacions d’aus marines reproductores, si es fan males praxis, com ara navegar o fondejar massa a prop de l’illot, emetre renou, llums a la nit, etc.

Quant al medi marí, són preocupants les densitats de determinades algues invasores com Lophocladia lallemandii i Womersleyella setacea.

Gestió i conservació


La protecció inicial de tots els illots es remunta a l’any 1991, quan són declarats Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) a l’empara de la Llei d’espais naturals. Posteriorment, des del febrer de 2002, passen a formar part de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent, i també s’inclouen al LIC-ZEPA ES-5310023. Són considerats àrees importants per a la conservació de les aus (AICA) —Important Bird Area (IBA) en anglès— per SEO-Bird Life International. Hi manca una major protecció legal de l’espai marí, que s’hauria de poder materialitzar mitjançant la creació d’una reserva marina.

La gestió i conservació d’aquest illot és competència de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que té un equip assignat que s’encarrega de la vigilància, educació ambiental, seguiment i gestió de la zona.

L’espart a l’illa de s’Espartar

Cristòfol Guerau de Arellano Tur

 

Espigues d’espart i ravenissa groga de les Pitiüses (Diplotaxis ibicensis). Al fons, sa Conillera. L’aprofitament de l’espart, que li dona nom, va ser molt intens fins a la meitat del segle XX per l’ús artesanal que se’n feia a Eivissa. Es probable que aquest pradell únic a les Balears tengui origen artificial, tot i que molt antic.

De les cinc espècies de plantes que en temps passat s’empraren a l’illa d’Eivissa com a tèxtils —el lli (llinc a les Pitiüses), cànem, cotó, pita i espart—, només les dues últimes es mantingueren amb aquesta funció fins a la dècada dels anys 60 del segle XX. Això ho motivà, entre altres coses, que mentre el lli, cànem i cotó requereixen per desenvolupar-se conreus especials i terres de regadiu, la pita i l’espart ho fan de manera natural, sense haver de ser conreades.

Les tres primeres espècies que hem esmentat, especialment el lli i el cànem, es cultivaren mentre tingueren la funció de subministrar la fibra per teixir la indumentària pròpia dins el règim d’economia tancada que caracteritzà la vida rural de les Pitiüses fins a finals del segle XIX, funció que desaparegué en arribar els teixits importats des dels mercats catalans.

L’espart (Stypa tenacissima L.; en castellà, atocha) és, avui, l’única espècie que encara aprofiten esporàdicament alguns pescadors i pagesos.

Neix espontàniament a les Pitiüses, a on es presenta sota formacions diferents i amb dispersió irregular. Així, mentre a Eivissa, a les localitats a on es troba, ho fa entre arbusts de la garriga i, alguna vegada, com a planta del sotabosc a les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis Mill) properes a la mar, a l’illa de s’Espartar ho fa amb caràcter dominant i amb carència absoluta d’estrat arbori. Aquests fets determinen que l’illa de s’Espartar sembli una “estepa d’espart” malgrat les seues petites dimensions. D’aquí ve el seu topònim geogràfic.

Cal no confondre aquesta espècie amb l’espart bord (Lygeum spartum L.; en castellà, albardín), de fulles igualment aprofitables i d’aspecte general semblant, freqüent a illots i a alguns indrets de la costa eivissenca. Segons el botànic Font i Quer, una i altra espècie serveixen per demostrar l’afinitat florística que hi ha entre les Pitiüses i el sud-est de la Península, zona a on els espartars de qualsevol d’aquestes espècies són abundants i extenses.

D’aquests espartars venia, probablement, al llarg del segle XIX l’espart que importaven les Pitiüses. Almenys sabem que patrons de llaüts eivissencs l’embarcaven al port murcià de Mazarrón.

 

La recol·lecció a l’illa de s’Espartar

Dins les Pitiüses, només a l’illa de s’Espartar ha tingut una certa importància la recol·lecció de l’espart.

Fins fa uns 60 anys eren normals les sortides, en dates adequades, d’embarcacions cap a s’Espartar per collir aquesta planta. Les sortides es feien generalment des de Cala Corral.

La collita es feia dues vegades l’any per “sa lluna vella de desembre i per sa lluna vella de juliol”, és a dir, durant el temps de quart minvant en què la lluna passa progressivament de totalment visible a invisible. Aquestes dates corresponen al que, a les estepes del sud-est de la Península, és inici i final del període de recol·lecció.

La tècnica seguida per collir l’espart és la següent: els recol·lectors desprenen les fulles de les esparteres amb una eina especial, de forma de fus, anomenada collidor, feta de fusta de bellotera borda o coscoll. Aquest collidor es porta penjat de la mà mitjançant una cordella. Amb l’altra mà s’agafen les fulles i se’ls dóna una o dues voltes entorn del collidor estirant, tot seguit, amb força perquè es desprenguin. Aquesta operació es repeteix una i altra vegada fins a tenir el que s’anomena un manat d’espart, és a dir, tantes fulles com càpiguen en una mà o es puguin lligar amb les mateixes fulles d’espart. Amb 25 manats s’obté el feix d’espart. Per persona i dia a l’illa de s’Espartar es feien de 5 a 8 feixos.

A causa de la condició de propietat privada que recau sobre l’illa de s’Espartar, en temps que les anades d’embarcacions eren freqüents per collir espart, els propietaris tenien una persona encarregada que cobrava la meitat del producte extret pels recol·lectors.

 

Manipulacions posteriors

L’espart es pot emprar de dues maneres: cru, és a dir, sense cap operació, o bé amarat, és a dir, després d’haver estat submergit a la mar durant 30 o 40 dies a un lloc a on no li pugui tocar el sol. Aquesta operació es feia fermant els manats d’espart amb pedres o bé posant l’espart i les pedres dins sacs. La toponímia eivissenca recorda aquesta activitat amb la cova d’amarar espart, situada a prop de Cala Vedella. Generalment, l’espart s’amarava a Cala Corral. Després, encara es deixava eixugar al sol perquè quedàs més blanc.

L’espart amarat ja es pot utilitzar per a la fabricació artesanal de diversos objectes o bé picar-se (espart picat). En aquest darrer cas, les fulles es col·loquen sobre una pedra calcària circular que fa talús pels costats, anomenada mac o pedra de picaespart, i amb la maça de picaespart es van colpejant fins que se separen les diverses fibres de les fulles. Aquesta maça es feia de fusta de bellotera vera o alzina.

Amb l’espart amarat però sense picar era freqüent fer llata per a sàrries, estores de carro, senalles, etc. Amb l’espart amarat i picat es fa la sola de les espardenyes, així com sembradores, cordeta d’encordar cadires, etc.

L’espart cru o verd, com també se’n diu, s’utilitzava especialment per fer cordella de tres cames, molt emprada, temps enrere, pels pescadors de llagosta i també pels pagesos per lligar arbres i vinya.

 

 

Referències

Guerau d’Arellano Tur, C., 1979.

La noneta, Hydrobates pelagicus

Rafel Mas Adrover

 

Noneta (Hydrobates pelagicus melitensis), coneguda com a fumarell o paio a les Pitiüses.

La noneta (coneguda com a paio o fumarell pels pescadors), com indica el seu nom llatí, és una au pelàgica, és a dir, s’alimenta i viu enmig de la mar durant una bona part de la seva vida. És una espècie sedentària i cria a les Illes Balears. La seva presència és abundant a Eivissa i Formentera, moderada a Mallorca i escassa a Menorca. A Menorca i a Formentera es comporta com a reproductor escàs. Aquesta espècie a les Balears és relativament poc coneguda, a causa dels seus costums i detecció difícil.

A les Illes Balears el contingent reproductor es va estimar fa molts d’anys entre 2.912-4.046 parelles (Aguilar, 1991; Aguilar, 1994), tot i que es pensa que aquesta població podria estar sobreestimada (Mínguez, 2004), i la tendència poblacional és desconeguda (Mejías & Amengual, 2000; Mínguez, 2004; Viada, 2005). Es tracta d’una au colonial i l’arribada dels reproductors a les colònies es produeix a principi d’abril, si bé la plena activitat d’aquestes es produeix entre el maig i el juny. El joves volanders deixen els nius a finals del mes d’agost i les colònies queden buides a finals de setembre (Amengual, 2000). Les principals colònies de cria es troben a Mallorca a l’Illot des Pantaleu i als illots de Cabrera (García, 2004); a Menorca, a l’Illa de l’Aire, principalment (Mínguez, 2003; Viada, 2005); i a Eivissa, a s’Espartar amb una colònia important que podria comptar amb més de 600 parelles (Aguilar, 1991). Els illots del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera són molt importants també per a l’espècie, amb una estimació de fins a 283 parelles en un total de vuit illots (García, 2004 a Viada, 2005).

Aquesta espècie es va anellant a les Illes Balears a les colònies i a la costa, en aquest cas amb la utilització de reclams sonors per atreure els individus. Entre l’any 1988 i el 2016 s’han marcat un total de 11.750 individus d’aquesta espècie a les Illes Balears (GOB, 2017) (vegeu fig. 1 i 2). L’any 2015 s’anellaren 145 exemplars, gairebé tots a l’Illa de l’Aire (Menorca) i a l’illot de s’Espartar (Formentera) (Iraeta i Crespo-Diaz, 2016; GOB, 2017). L’esforç en la captura de nonetes s’ha centrat molt en unes poques colònies reproductores (illot de s’Espartar i de s’Espardell, a Eivissa) i en uns determinats punts de la costa de Migjorn de l’illa de Mallorca (Cap de ses Salines, s’Algar de Portocolom) (fig. 1).

L’espècie cria només a illots lliures de depredadors, és totalment incompatible amb la presència de rates. Les aus marines petites són especialment sensibles a aquest depredador que en limita la distribució i efectius, per exemple,  a illots de Cabrera (Martín, 2000). Aquesta au també és depredada per gavines de peus grocs, tal com indiquen diversos autors (Viada, 2005). Una altra amenaça per a aquesta espècie és l’atracció i la desorientació provocada per la contaminació lumínica de poblacions costaneres pròximes als illots on es reprodueix. Això provoca morts d’exemplars per impactes amb infraestructures i depredació diürna (Rodríguez, A. et al., 2015).

A les Illes Balears s’han fet 40 recuperacions d’aus anellades d’ençà el 1985: 12 recuperacions són d’anellatges fets a les Balears i recuperats a les mateixes illes (vegeu fig. 6); dues d’aquestes són recuperacions provinents d’Itàlia: una de Sardenya (Illa Foradada) i l’altra de Sicília (Marettimo), i un exemplar anellat a Cabrera es va recuperar a la platja de Mohammedia (al Marroc) (fig. 4). Un exemplar anellat a Felanitx s’ha recuperat també a la mateixa illa de Sardenya; dos exemplars anellats a l’illa de Benidorm (Alacant) han estat recuperats a Mallorca i a Menorca; diverses aus anellades a les Balears (9) s’han recuperat a les illes de la costa de Múrcia, i algunes aus anellades (6) s’han recuperat a l’illot de Benidorm, Alacant (fig. 5). Una au anellada a Mallorca i una a Cabrera s’han recuperat a les Illes Medes (Girona) (vegeu fig. 5). Aquestes recuperacions mostren moviments importants dels exemplars dins tot el Mediterrani occidental i també com a exemplars balears es desplacen més enllà de l’estret de Gibraltar.

 

Diferents aus anellades a les Illes Balears i recuperades a la costa llevantina de Murcia i Alacant, i algunes aus anellades a Mallorca i recuperades a les illes Medes (Girona). Algunes aus anellades a l’illa de Benidorm també han estat recuperades a Mallorca


Recuperacions d’aus anellades a llarga distància : una au anellada a Cabrera i recuperada al Marroc (1.096 km i 188 dies) ; una au anellada a Sicilia i recuperada a Cabrera (802 km i 1.808 dies) ; una au anellada a Sardenya i recuperada a Portocolom (443 km i 1.367 km)


Aus anellades i recuperades a les illes Balears

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències

Aguilar, J. S., 1991.

Aguilar, J. S., 1994 .

AOB, 2015.

Garcia, D., 2010.

GOB, 2017.

Iraeta, A.; Crespo-Diaz, A., 2016.

Martín, J. L. [et al.], 2000.

Mejías,R.; Amengual, J., 2000.

Mínguez, E., 2003.

Rodríguez, A. [et al.], 2015.

Viada, C., 2005.

Principals recursos bibliogràfics


 1. Ballesteros, E. [et al.], 2010.
 2. Cirer, F. (coord.), 1995-2016.
 3. Cirer, A. M.; Serapio, J., 2015.
 4. Marí, M. (coord.), 2014.
 5. Mas, R. [et al.], 2016.
 6. Mata, R. I.; Roig, X., 2016.
 7. Pons, G. X., 2014.
 8. Rita, J. [et al.], 2003.
 9. Rita, J. [et al.], 2010.
Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Ponent d’Eivissa

Subcuenca : BALEARIC ISLANDS

Ses Bledes

Autores :

Esteban Cardona Marí

Fecha de creación : 31.12.2017

 

Para citar esta versión : CARDONA MARI, E. (2017). Ficha isla : Ses Bledes – Subcuenca : Baleares. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/ses-bledes/

  Na Bosc Na Gorra Na Plana Escull des Cap Vermell Escull de Tramuntana Es Vaixell
Ayuntamiento Sant Josep de sa Talaia
Archipiélago Ponent d’Eivissa
Superficie (ha) 3,68401 1,33908 3,08055 0,141254 0,12064 0,201593
Lineal costero (metros) 944 563 999 173 204 305
Distancia a la costa (Millas Náuticas) 46
Altitud máxima (metros) 39 31 21 23 12 23
Coordenadas geográficas Latitud 38,9724
38,9682
38,9797
38,9824
38,9847
38,9693
Longitud 1,16569
1,16547
1,16008
1,1614
1,16861
1,16569
Propiedad  Dominio Publico Maritimo -Terrestre (20%) Dominio Publico Maritimo-Terrestre (100%)
Organismo gestor Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Figura de protección nacional
internacional

Descripció general


Aquest subarxipèlag pertany al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia i es troba al ponent del conjunt dels illots eivissencs. De nord a sud trobam l’Escull de Tramuntana, l’Escull des Cap Vermell, na Plana, els esculls d’en Ramon, na Bosc, es Vaixell i na Gorra, els qual es troben separats de la costa 5 km. La seva alçada màxima és de 39 metres a l’illot de na Bosc i tenen una superfície aproximada de 8 hectàrees.

Ses Bledes varen ser les primeres illes separades de la costa després de la glaciació del Würm, fa devers 14.000 anys. De relleu més suau que la resta dels illots de ponent, destaquen com a lloses sobre la superfície de la mar, molt afectades per l’erosió marina i la meteorització, per efectes de les quals s’han produït configuracions tan destacables com ara l’illot des Vaixell.

Geològicament, formen part de la unitat principal d’Albarca, la més antiga d’Eivissa, on es troben materials que daten del cretaci inferior formats per calcàries de color beix, dolomies i margues.

Com a la resta dels illots del ponent d’Eivissa, el clima és semiàrid i mesomediterrani, amb precipitacions màximes anuals de 429 mm i mínimes de 133, amb mitjanes inferiors als 300  mm. La temperatura mitjana màxima anual se situa en 29,4 ºC i la mitjana mínima anual, en 8,9 ºC, valors més extrems que a l’illa d’Eivissa. 

Coneixement


Història

L’origen del nom de les illes esdevé precisament en l’abundància de bledes (Beta maritima marcosii), que, tot i el gust amarg d’aquestes, havien estat recol·lectades en el passat pels pescadors de l’entorn. Com a d’altres illots, també es portava a terme la recol·lecció d’ous de gavina el dia de Sant Vicent.  

A na Plana hi ha el far més occidental de les illes Pitiüses, construït l’any 1927. Les illes foren blanc de tir per les pràctiques militars que durant anys s’hi portaren a terme, que deixaren profundes esquerdes sobre la superfície dels illots pels impactes que rebien.

Interessos


L’escull Vermell de ses Bledes, vist des de sa Bleda Plana. Supera els 20m de cota i els 1.000 m2 de superficie. Els inventaris de fauna i flora son parcials.

En aquests esculls rocosos i amb forta exposició a l’onatge, hi trobam una vegetació dominada per vegetals halòfits i halonitròfils. Al conjunt de ses Bledes s’hi han identificat 32 espècies, 31 de les quals són presents a na Bosc, la més gran i alta del conjunt: tretze a l’illa de na Plana, de grandària similar però més baixa, onze a na Gorra, set a l’Escull des Cap Vermell, i així successivament fins a l’Escull de Tramuntana, el més allunyat del conjunt, que té sols un vegetal superior. Malgrat la proximitat i similitud florística, cada una d’aquestes illes manté una combinació particular d’espècies i d’abundància relativa per a cadascuna que els dona un caràcter diferencial. Entre aquestes, hi trobam quatre tàxons endèmics o de distribució reduïda (Beta maritima var. marcosii, Diplotaxis ibicensis, Limonium ebusitanum i Medicago citrina) i algunes d’aquestes presenten un elevat interès biogeogràfic per a la flora de les Balears (com Salsola oppositifolia o Cynomorium coccineum).

Quant a la fauna vertebrada, s’ha de destacar la presència de dues subespècies pròpies de sargantana de les Pitiüses, Podarcis pityusensis subsp. maluquerorum, als illots de na Plana i s’Escull Vermell, i Podarcis pityusensis subsp. gorrae als illots de na Bosc i na Gorra i es Vaixell (aquesta població, de descobriment recent). Es caracteritzen per tenir gran mida corporal i melanisme, més accentuat a la subsp. gorrae.

És un bastió per a les aus marines: acull cinc espècies reproductores, entre les quals s’ha de destacar l’endèmic virot petit (Puffinus mauretanicus). També hi té el virot gros (Calonectris diomedea), la noneta o paio (Hydrobates pelagicus subsp. melitensis), amb una població estimada de 50 parelles, el corb marí (Phalacrocorax aristotelis subsp. desmarestii) i la gavina de peus grocs (Larus michahellis), amb una població estimada de 105 parelles pel conjunt del subarxipèlag. Acull també una parella reproductora de falcó reial (Falco peregrinus) i és un punt favorable d’aturada pels ocells migrants.

Entre els invertebrats endèmics, s’han de citar el mol·lusc Xerocrassa ebusitana conuegens a l’Escull des Cap Vermell i X. e. scopulicola a na Plana, na Gorra i na Bosc. També hi ha els coleòpters Pachychila sublunata, Alphasida medae, Asida mater, i l’escarabat pudent, Blaps bedeli torressalai, poc comú a les Balears. Hi ha altres tenebriònids notables, com Tentyria ophiusae, Pimelia elevata, Stenosis intricata i Phylan mediterraneus.

Els fons somers de na Plana, entre 3 i 12 metres, tenen les que potser són les millors comunitats de Cystoseira balearica de les Illes Balears, especialment sanes i desenvolupades durant la primavera. A la zona de na Gorra i a s’Escull de Tramuntana hi abunda el corall incrustant Oculina patagonica i són molt nombrosos els cucs de foc, Hermodyce carunculata, com enlloc més a les Balears. Les parets cobertes de Dictyopteris polypodioides són abundants entre 15 i 35 metres i més avall hi ha comunitats de coral·ligen. Hi ha parets espectaculars de gorgònia roja (Paramuricea clavata), que, al nord de s’Escull Vermell, constitueix probablement la més extensa batimètricament i molt ben conservada població de les Illes Balears, juntament amb les que hi ha als promontoris rocosos submarins (per exemple, na Xemena) situats entre es Vedrà i ses Bledes.

Pressió


Des de la declaració d’aquesta com a reserva natural que hi prohibeix el desembarcament, excepte per les tasques pròpies de manteniment del far i per tasques científiques o d’educació ambiental, les amenaces se centren el l’àmbit marí, on l’augment del busseig recreatiu podria causar efectes erosius sobre les gorgònies. També s’ha observat com les restes d’estris pesquers, en concret fils i xarxes, podrien danyar igualment les gorgònies.

S’hi han detectat algues invasores, com Lophocladia lallemandii i Womersleyella setacea.

Gestió i conservació


La protecció inicial dels illots de ponent es remunta a l’any 1991, quan són declarades ANEI, Àrea Natural d’Especial Interès, a l’empara de la Llei d’espais naturals, juntament amb altres illots del ponent i sud d’Eivissa. Posteriorment, des del febrer de 2002, passen a formar part de les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent, i també s’inclouen al LIC-ZEPA ES-5310023. Són considerades àrees importants per a la conservació de les aus (AICA) —Important Bird Area (IBA) en anglès— per SEO-Bird Life International. Hi manca, però, una major protecció legal de l’espai marí, que podria materialitzar-se mitjançant la creació d’una reserva marina.

S’ha de dir que l’Escull de Tramuntana no gaudeix de protecció com a reserva natural, fet que s’hauria de corregir per garantir una protecció eficient.

La gestió i conservació d’aquests illots és competència de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que té un equip assignat que s’encarrega de la vigilància, educació ambiental, seguiment i gestió de la zona.     

Principals recursos bibliogràfics


 1. Ballesteros, E. [et al.], 2010.
 2. Cirer, F. (coord.), 1995-2016.
 3. Cirer, A. M.; Serapio, J., 2015.
 4. Diario de ibiza. “La isla de las ballenas” [en línia], 2017. [http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/01/27/isla-ballenas/892823.html]
 5. Linares, C. [et al.], 2016.
 6. Marí, M. (coord.), 2014.
 7. Mas, R. [et al.], 2016.
 8. Mata, R.; Roig, X., 2016.
 9. Rita, J. [et al.], 2003.
 10. Rita, J. [et al.], 2010.
Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Nord Eivissa

Subcuenca : BALEARIC ISLANDS

Illes de ses Margalides

Collaborador :

Antònia M. Cirer Costa, amb aportacions de J. Mayol, G. Bibiloni, G. Pons, E. Cebrian i E. Ballesteros.  

Data de creació : 31.12.2017

 

Para citar esta versión : CIRER COSTA, A., MAYOL, J., BIBILONI, G.,  PONS, G., CEBRIAN, E.  BALLESTEROS, E. (2017). Ficha isla : Illes de ses Margalides – Subcuenca : Baleares. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/illes-de-ses-margalides/

Illot Gros de ses Margalides

Ayuntamiento Sant Antoni de Portmany
Archipiélago Nord Eivissa
Superficie (ha) 1,00436
Lineal costero (metros) 741
Distancia a la costa (Millas Náuticas) 54
Altitud máxima (metros) 42
Coordenadas geográficas Latitud 39,0495
Longitud 1,31554
Propiedad  Etat – Ministerio de Defensa (100%)
Organismo gestor Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Figura de protección nacional /
internacional /

Illot Petit de ses Margalides

Ayuntamiento Sant Antoni de Portmany
Archipiélago Nord Eivissa
Superficie (ha) 0,0547005
Lineal costero (metros) 107
Distancia a la costa (Millas Náuticas) 54
Altitud máxima (metros) 11
Coordenadas geográficas Latitud 39,0491
Longitud 1,31404
Propiedad  Etat – Ministerio de Defensa (100%)
Organismo gestor Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Figura de protección nacional /
internacional /

Descripció general


A uns 400 metres de la costa de ses Balandres i de la Punta des Castellar hi ha els dos illots de ses Margalides. Són constituïts per dolomies cretàciques, grises, amb moltes fissures, plegades, fracturades i carstificades. L’illot petit de ses Margalides és un escull fortament batut pel mar, sense més vida terrestre que uns pocs exemplars de Limonium ebusitanum.

L’illot gran, la Margalida per antonomàsia o Illa de ses Balandres o Foradada, presenta dos arcs litorals, dels quals és especialment impressionant el de l’extrem meridional, practicable per a petites embarcacions. Té forma de barcana amb les puntes mirant cap a terra i parets verticals de fins a 45 metres d’alçada en la part més ampla. Està separada d’Eivissa per un canal de més de 60 metres de profunditat, té un elevat grau d’aïllament, afavorit per la seva morfologia de cresta emergent d’un mar profund, que li confereix una gran inaccessibilitat. Aïllament antic, ja que es va separar de la pitiüsa gran a l’inici de l’ascens del nivell del mar, al final del Würmià, la qual cosa afavoreix la presència d’endemismes de gran valor.

Formen part del terme municipal de Sant Antoni de Portmany i són propietat de l’Estat.

Coneixement


Interès


PRESENCE DE BATI PATRIMONIAL - non

El recobriment vegetal és pobre i poc divers (16 subsp.), ja que l’orografia gairebé no permet l’existència de sòl ni la retenció d’aigua. Així i tot, hi trobam una de les espècies vegetals més emblemàtiques de les Pitiüses: la lletrera, Euphorbia margalidiana, endemisme exclusiu d’aquest illot, descobert el 1978 pel botànic alemany H. Kuhbier. Les seves tiges gruixades pengen de les parets verticals de roca, arrelant dins escletxes i cocons on es pot retenir una mica d’humitat. També s’hi troben exemplars d’espècies nitròfiles, com la malva, Lavatera arborea, l’esparreguera, Asparagus horridus, o l’all bord, Allium ampelloprasum, Chenopodium murale, Parietaria judaica i Sonchus tenerrimus. Fins on arriba l’esprai marí hi trobam la solsera, Sarcocornia fruticosa, i, més a prop del mar, petits matolls de Limonium ebusitanum i Chrithmum maritimum. També es troben escassos exemplars d’Arthrocnemum macrostachyum, Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius i un o dos peus d’Olea europaea subsp. sylvestris, probablement germinats dels molt abundants pinyols d’olives defecats per les gavines.

Les gavines, Larus michahellis, aixafen i deterioren la vegetació per fer els nius i nitrifiquen el sòl. Aquestes aus escampen pertot arreu deixalles portades de la veïna Eivissa. També hi nidifica alguna parella de virot petit, Puffinus mauretanicus; de noneta, Hydrobates pelagicus, i de falcó marí, Falco eleonorae.

El valor biogeogràfic de l’illa Margalida es basa no sols en la presència d’Euphorbia margalidiana, sinó també en la del gasteròpode endèmic d’aquest illot: Xerocrassa ebusitana margaritae. També s’ha citat el molt rar opilió endèmic Scotolemon krausi. I, entre els vertebrats, pel fet que aquí s’hi ha diferenciat una població autòctona de sargantana quasi melànica: Podarcis pityusensis hedwigkamerae. Aquesta població, dins del cercle de races que descriuen les poblacions de P. pityusensis, presenta unes característiques morfològiques i de coloració intermèdies entre la població de l’Illa Murada i les poblacions de les illes de ses Bledes, totes melàniques. A l’illa Margalida, però, el melanisme no és absolut, com a les sargantanes de l’illa Plana de ses Bledes, sinó que s’hi poden diferenciar les taques reticulars dorsals i les línies dorsolaterals més clares que la resta del dors. Poques vegades s’observen ventres de color blau, color majoritari als ventres de les sargantanes de l’Illa Murada.

Els fons marins de ses Margalides s’assemblen als de les properes illes de ses Bledes, però les impressionants arcades i coves submarines els donen un plus d’espectacularitat. Ses Margalides són de ben segur un dels punts més interessants i de diversitat més elevada de la costa balear. Els alguers són inexistents i, en canvi, les parets verticals envolten els dos illots fins a fondàries d’uns 30 metres, on el pendent se suavitza fins als 45 metres. En aquesta fondària sovint hi ha un replà de sorra detrítica, que uns metres més enllà continua amb una caiguda que arriba a 55-60 metres de fondària. Només la part situada entre els dos illots és relativament plana i ocupada per comunitats d’algues fotòfiles. La resta dels fons tenen comunitats d’algues esciòfiles ja a ben poca fondària. El coral·ligen comença cap als 30 metres de fondària; fins als 45 metres està dominat per Halimeda tuna, amb Flabellia petiolata i Peyssonnelia subsp., amb una cobertura elevada de l’alga invasora Womersleyella setacea. Aquesta espècie desapareix a més fondària, on tenim coral·lígens espectaculars per sota dels 45 metres, de vegades intercalats amb petites extensions d’avellanó amb Lithothamnion corallioides, L. valens i Spongites fruticulosa.

En aquests fons hi ha també Phyllariopsis brevipes abundants, que s’estenen també sobre el coral·ligen, formant un magnífic paisatge submarí. Les parets més verticals estan poblades sobretot pels talussos d’algues coral·linals, notablement del gènere Mesophyllum. Les nombroses arcades i túnels submarins de la zona possibiliten l’existència d’espècies pròpies d’aquests ambients.

Pressió


La seva morfologia esquerpa i la dificultat d’accés comporta una defensa passiva, i són molt pocs els desembarcaments anuals. Tal vegada, la proliferació de gavina comuna podria arribar a ser un problema per a la lletrera, però no se n’han comprovat impacte de moment.

Gestió i conservació


L’illa és Àrea Natural d’Especial Interès i forma part de la xarxa d’espais Natura 2000. No té vigilància suficient ni gestió activa. Els seus valors aconsellen una catalogació com a reserva o lloc d’interès científic, un increment del seguiment de fauna i flora i una vigilància periòdica. El medi marí per si sol mereix també alguna figura de protecció com a microreserva marina, on es prohibís qualsevol tipus de pesca almenys a una distància radial d’uns 250 metres de les parets dels illots.

La lletrera de ses Margalides

Eva Moragues.

 

La lletrera de ses Margalides (Euphorbia margalidiana) no va ser descoberta fins a l’any 1978. A la imatge, la Dra. Eva Moragues i el naturalista Xavier Manzano durant els treballs de camp de recuperació de l’espècie.

La lletrera de ses Margalides (Euphorbia margalidiana; Kühbier & Lewejohann) és endèmica de l’illot més gran de ses Margalides. És una Euphorbiaceae catalogada “en perill d’extinció” al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades i compta amb un Pla de Recuperació des del 2009 del Govern de les Illes Balears. Figura en els annexos del Conveni de Berna i de la Directiva Hàbitats com a espècie prioritària. Ha estat considerada per la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i els Recursos Naturals) com una de les espècies més amenaçades de la Mediterrània.

És una planta perenne, de port arbustiu, que pot arribar fins a un metre d’alçada. Floreix entre el març i l’abril i fruita entre el juny i el juliol. La dispersió és bal·lòcora (per gravetat) i, en ocasions, les llavors cauen just devora la planta mare i produeixen una germinació massiva; aquesta situació sol derivar en una alta mortalitat de plàntules per competència per l’espai. L’hàbitat de la planta són roquissars litorals i encletxes de penya-segats calcaris inestables i sotmesos a l’influx marí. És una espècie halotolerant, nitròfila i xèrica. Evita la franja més immediata a la mar, per davall els 5-10 m.

L’objectiu general del Pla de Recuperació és garantir la supervivència a llarg termini de l’Euphorbia margalidiana al medi natural augmentant-ne l’àrea de distribució, i assegurant el manteniment de material biològic ex situ genèticament representatiu, en previsió d’un possible col·lapse a la natura. Com a objectius específics, el Pla inclou assegurar el bon estat de la població de ses Margalides; implementar una població a una nova localitat; incrementar els coneixements corològics, demogràfics i de biologia de conservació de l’espècie i sensibilitzar la població de la importància de la conservació d’espècies.

 

Viu naturalment només a l’illot de ses Margalides (terme municipal de Sant Antoni de Portmany, de propietat estatal), on es distribueix de forma abundant per tota la superfície. El gruix de la població està constituït per plantes adultes i reproductores; existeix una bona germinació i desenvolupament de plàntules, la qual cosa n’assegura el reclutament. No se n’ha constatat mai una disminució demogràfica, que es podria produir per efectes d’un temporal marí extraordinari o per l’efecte de les gavines, per nitrificació i trepitjades, si es manté l’increment continuat de la població pitiüsa d’aquesta espècie, o per competència amb altres vegetals a l’illot.

La recuperació ha inclòs mesures ex situ (cultiu en jardins botànics i conservació de germoplasma), seguiment de la població i una introducció benèfica a l’Illa Murada, on se’n va iniciar la translocació el 2005 i s’hi crea actualment una població, ben assentada i en expansió. Aquesta actuació s’ha revelat providencial, per tal com el 2018 la població original ha estat molt a prop del col·lapse, per motius desconeguts: gran part dels exemplars adults han mort, destruïts per un agent desconegut, que no ha actuat a l’Illa Murada. En el moment de redactar aquesta contribució es du a terme una recerca, sense resultats ni tan sols indicis.

Altres accions previstes en el Pla són les següents:

 • Detectar i controlar l’arribada d’espècies de plantes perennes potencialment competitives per la lletrera a ses Margalides.
 • Vigilar possibles activitats humanes que poguessin afectar la lletrera.
 • Aconseguir que la població nova de l’Illa Murada arribi als 300 peus.  
 • Dur a terme prospeccions per detectar la possible colonització natural de la lletrera d’altres indrets del litoral eivissenc.
 • Fer un cens i seguiment de parcel·les a ses Margalides.
 • Conèixer la variabilitat genètica d’Euphorbia margalidiana a ses Margalides.
 • Impulsar la realització d’estudis sobre la biologia i l’ecologia de l’espècie.
 • Impulsar la determinació de la singularitat filogenètica de l’Euphorbia margalidiana en el context del grup d’Euphorbia squamigera.
 • Promulgar una campanya divulgativa sobre el Pla de Recuperació de la lletrera.
 • Crear col·leccions de plantes ex situ almanco a tres jardins botànics amb material genèticament representatiu.
 • Conservar llavors a tres bancs de germoplasma.
 • Mantenir un registre actualitzat del material emmagatzemat ex situ i gestionar-ne l’aprofitament per a les accions d’aquest Pla.

La Conselleria de Medi Ambient assegura una gestió i vigilància adequades de la zona de distribució de l’espècie (ses Margalides i Illa Murada), en el marc dels espais protegits existents (Xarxa Natura 2000).

 

Referències

 1. Conesa, M. A.; Molins, A.; Mus, M.; Torres, N.; Rosselló, J. A., 2005.
 2. Kuhbier, H., 1978.
 3. Moragues, E.; Mayol, J., 2013.
 4. Moragues, E.; Mayol, J.; Forteza, V.; Manzano, X.; Conesa, M. A.; Calvo, J., 2008.
 5. Torres, N.; Rosselló, J. A.; Sáez, L., 2004.
 6. Quercus, 2018.

Principals recursos bibliogràfics


Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Nord Eivissa

Subcuenca : BALEARIC ISLANDS

Tagomago

Collaborador :

Antònia M. Cirer Costa, amb aportacions de G. Bibiloni, J. Mayol, J. Pérez de Arévalo, G. Pons i E. Ballesteros

Data de creació : 31.12.2017

 

Para citar esta versión : CIRER COSTA, A., BIBILONI, G., MAYOL, J., PEREZ DE AREVALO, J. PONS, G., BALLESTEROS, E. (2017). Ficha isla : Isla Tagomago – Subcuenca : Baleares. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/illa-tagomago/

Ayuntamiento Santa Eulària del Riu
Archipiélago Nord Eivissa
Superficie (ha) 59,6978
Lineal costero (metros) 5394
Distancia a la costa (Millas Náuticas) 68
Altitud máxima (metros) 115
Coordenadas geográficas Latitud 39,0365
Longitud 1,64397
Propiedad  Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%)
Organismo gestor Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Figura de protección nacional /
internacional /

Descripció general


És una illa de gran envergadura, a l’extrem nord-oest de les Pitiüses: té uns 1.750 metres de llarg per 115 d’ample i assoleix l’alçada de 117 metres. Des de 1913 al Cap de Xaloc hi ha instal·lat un far, amb habitatge per al faroner, actualment automàtic i deshabitat.

L’illa és de propietat privada. A la part central hi havia unes tanques per guardar-hi bestiar i una petita casa tradicional, Can Domingo, que albergava intermitentment una família de pagesos que explotaven l’illa. Aquesta activitat va alterar la fesomia de l’illot en la mateixa manera que va esdevenir a altres illots explotats per l’home, com sa Conillera o s’Espalmador. Fa una desena d’anys, aquesta casa es va ampliar i remodelar en profunditat per convertir-la en un establiment turístic, la qual cosa implica activitats impactants a l’illa, com són l’accés amb helicòpter, festes musicals i deficiències en abocaments.

L’accés a l’illa s’ha duit a terme, des de sempre, pes Mollet, situat a la badia des Blancar. És una badia resguardada del llevant, amb fons de posidònia i arenal on ancoren nombroses embarcacions. D’aquest moll, actualment hi arrenca un camí asfaltat que travessa tota l’illa i condueix a l’habitatge i al far.

L’illot està constituït per calcàries i dolomies del triàsic, els materials més antics de les Pitiüses, plegats, fracturats i carstificats. Hi ha nombroses coves en diferents indrets de l’illa i penya-segats espectaculars, com el de sa Graveta i el de sa Cotada, tots dos orientats a llebeig. Els orientats a llevant, com el de sa Punta des Nius, no són tan espadats, a excepció de la zona de la Séquia de s’Olla de Tramuntana, on destaca un anticlinal amb estrats verticals que es capbussen dins la mar. La superfície de l’illa és rocallosa i pedregosa, amb formacions edàfiques molt joves. L’escorrentia superficial es realitza a través del Torrent de s’Olla de Llevant, situat entre Can Domingo i el Cap Alt; i el Canal des Ullastres, que drena la zona entre el Cap Alt i el Cap de Xaloc. Els estrats geològics són molt prominents, tabulars, i en moltes zones de l’illa formen cavitats, fins i tot coves, molt favorables per a les aus marines.

El nom de l’illa és d’origen cartaginès i significa ‘el penyal de Mago’, referit al mateix general, germà d’Anníbal, que va donar nom a Maó.

Coneixement


L’extrem oriental de Tagomago està coronat pel far, avui automàtic, pero que va ser habitat per dues families de torrers fins a l’any 1963. Tot i el valor arquitectonic i patrimonial dels edificis, no s’hi ha fet un manteniment i pateixen un deteriorament progressiu

Patrimoni construït : el far

El far de Tagomago fou inaugurat el 1914 per substituir el de Punta Grossa. Va ser projectat per l’enginyer Pere Garau. El proveïment es feia amb llanxa des d’Eivissa. Del 1948 al 2013 va disposar d’uns vidres vermells a la llanterna amb els quals s’abalisava el perillosíssim baix de Santa Eulària. Aquest edifici intenta solucionar les necessitats d’independència de les famílies, amb dos pavellons ben diferenciats per a cadascuna, ja que els edificis d’Emili Pou patien de molts espais comuns, cosa que implicava les conegudes trifulgues entre les famílies que hi habitaven. La convivència en els fars sempre va resultar difícil, però arran dels nous plantejaments de l’enginyer Eusebi Estada, els problemes van disminuir considerablement.

Eren dues les famílies de faroners que vivien a l’illot. El 20 d’octubre de 1939, tot just acabada la Guerra Civil espanyola, la barca de proveïment del far de Tagomago, de nom Santa Eulàlia, va ser atracada per tres individus. Quan van arribar a l’illa van requisar petroli del far i després van obligar la tripulació de la llanxa a portar-los fins al port d’Alger. Els faroners van ser amenaçats amb armes perquè lliurassin el petroli, advertint-los que si feien algun tipus de senyal en sortir d’allà cap a Algèria, se’n venjarien de manera contundent.

Aquest far va quedar desproveït d’assistència permanent el 17 juliol 1963 i es troba en un procés lamentable de degradació.

Interès


Els grans penyals meridionals de Tagomago son el refugi d’una gran colonia de falcó marí, també s’hi reprodueixen altres aus marines. Tota l’illa té altres valors faunístics (invertebrats, sargantana de les Pitiüses, savinar ben constituït, espècies vegetals rares). (Vicenç Matas)

A grans trets, la flora és similar a la d’Eivissa, però hi ha un bon nombre de vegetals d’elevat valor biogeogràfic, sigui per la seva distribució peculiar, com la margalideta de distribució tirrena, Bellium bellidioides, o per la seva raresa d’Anacamptis pyramidalis, narcís de tardor, Narcissus serotinus, o el marcet, Dipcadi serotinum; així com els endemismes pitiüsos ravenissa groga Diplotaxis ibicensis i el molinet Silene cambessedesii. També hi trobam el geòfit endèmic balear Romulea assumptionis i la rara falguera termòfila, Cosentinia vellea.

En total, s’hi han identificat fins a 204 tàxons. La zona que fa perímetre amb la línia de costa està ocupada per les espècies de l’associació Limonietum ebusitani, les saladines, Limonium ebusitanum, i el fonoll marí, Crithmum maritimum. Als talussos litorals propers al far hi ha matoll esclerofil·le de l’associació Ephedro-Withanietum frutescentis amb la bufera o orval, Withania frutescens, i el llentiscle, Pistacia lentiscus. Hi ha una aportació constant de nitrogen a causa de l’abundància d’aus marines als penya-segats, i l’estrat herbaci es desenvolupa amb espècies ruderals, com les malves (Lavatera sp.), blets (Chenopodium sp.) i llevamans (Calendula sp.).

En les zones més interiors hi ha una màquia molt ben desenvolupada amb moltes savines, Juniperus phoenicea turbinata, amb abundància de ceba marina, Urginea maritima, romaní, Rosmarinus officinalis, i raspall o escanyacabres, Cneorum tricoccon. A les zones arenoses apareixen estepes, Cistus clusii, i xipell, Erica multiflora, a més del sempre present pi blanc, Pinus halepensis. També s’hi troben tàxons amb distribució pitiüsa, però absents a les Gimnèsies: Stachys brachyclada, Cynomorium coccineum.

En els forats de les cingleres hi nidifica el virot petit, Puffinus mauretanicus, que constitueix una colònia d’interès rellevant, molt afectada avui per les rates que en depreden una part important dels ous i els polls. En el passat, la colònia va ser explotada pels pescadors de la contrada, i alguna de les coves va ser paredada, per disposar llaços en les entrades que s’hi mantenien. La colònia de corbs marins, Phalacrocorax aristotelis, està en expansió, de la mateixa manera que l’important nucli nidificant de falcó marí, Falco eleonorae. També hi nidifiquen el xoriguer, Falco tinnunculus, i el falcó, Falco peregrinus, i una colònia excessiva de gavina vulgar, Larus michahellis, afavorida per la proximitat de l’abocador de residus d’Eivissa. Esporàdicament, ho fa la gavina roja, Larus audouinii.

La fauna terrestre de Tagomago està caracteritzada per distints endemismes, la sargantana Podarcis pityusensis tagomagensis, el tenebriònid Asida mater gasulli i el gasteròpode Xerocrassa ebusitana ortizi, amb formes aquillades i més arrodonides. Tegenaria scopifera fou descrita de l’illa (localitat tipus Tagomago), i també s’hi troben Hahnia hauseri i Nemesia ibiza. També ha estat citat el gasteròpode endèmic Xerocrassa caroli d’una duna fòssil.

Els fons marins de Tagomago són els característics de la zona de Llevant d’Eivissa, amb alguers —especialment extensos als vessants de Ponent i a les dues petites badies del nord-est—, fons de blocs —especialment a tot el llevant de l’illa, on l’alguer comunica amb el de la costa eivissenca—, i fons mixts alternats de blocs i alguer a la resta del perímetre. L’alguer arriba a desenvolupar-se fins als 35 m de fondària, amb feixos esparsos fins als 36 m. I més enllà apareixen fons detrítics d’avellanó, amb Spongites fruticulosa com a espècie dominant o bé, com a sota el far, fons coral·lígens fins als 43-45 metres. D’especial interès és la presència de Cystoseira abies marina en els fons detrítics, entre els 30 i 40 m de fondària. La gran alga tilopteridal, Phyllariopsis brevipes, apareix sobre el coral·ligen i el detrític adjacent. Lophocladia lallemandii és la principal espècie invasora i és abundant entre 2 i 30 m de fondària. El coral·ligen està també força envaït per Womersleyella setacea.

Pressió


La principal pressió és la turística: l’ús vacacional de l’edifici de l’illa, una mansió d’alt nivell construïda sobre una antiga casa pagesa (Can Domingo), amb accés d’helicòpter i piscina, comporta una transformació de la natura de l’illa molt intensa, tot i que localitzada en aquesta zona. El moll d’accés i una edificació immediata han tengut un ús per a festes estivals que ha fet incrementar la contaminació lumínica i sonora de Tagomago, que posa en risc les condicions favorables per a les colònies d’aus marines (virot) i rapinyaires (falcó marí). Actualment (estiu de 2016) es treballa en la limitació d’aquestes activitats per tal de reduir-ne els impactes.

Un segon problema, tal vegada fins i tot de major impacte, és l’abundància de rata negra, amb efectes nefasts sobre la productivitat de la colònia de l’endèmic virot petit. La presència de rates va motivar en el passat l’alliberament de gats a l’illa per part dels pescadors que volien salvar els virots per recol·lectar-ne. Els efectes d’aquesta pràctica eren encara més nefasts per a les aus marines, que tenien així dos predadors.

Finalment, cal esmentar l’increment dels efectius de la colònia de gavina de peus grocs, Larus michahellis, afavorida per la proximitat de l’abocador de residus sòlids urbans, on troba aliment il·limitat.

Gestió i conservació


L’illa és Àrea Natural d’Especial Interès, protecció urbanística que no va ser suficient per evitar la conversió de Can Domingo en residència de luxe. Forma part, en qualitat de LIC i ZEPA de la Xarxa Natura 2000, però està pendent del corresponent Pla de Gestió. En els darrers anys, hi ha hagut un gran consens polític en favor de la declaració de l’illa com a Espai Natural Protegit, i negociacions amb la propietat en aquest sentit.

Principals recursos bibliogràfics


 1. Moreno-Castillo, I. (coord.), 1999.
Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Arcipelago dei fiori e isole d’Ogliastra

Sottobacino : SARDINIA

Isola di Serpentara

Collaboratori : Lina Podda (CCB)

Data di creazione : 3 Aprile 2018

Per citare questa versione :  PODDA, L. (2018). Foglio dell’isola : Isola di Serpentara – Sottobacino : Sardegna. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/isola-di-serpentara/

Comune Villasimius
Arcipelago Arcipelago dei fiori e isole d’Ogliastra
Superficie (ha) 37,9342
Linea costiera (metri) 3462
Distanza dalla costa (miglia nautiche) 1
Altitudine massima (metro) 54
Coordinate geografiche Latitudine 39,1394670481
Longitudine 9,6056528491
Proprietà della terra /
Organismo di gestione Comune di Villasimius
Stato di protezione nazionale /
internazionale /

Descrizione


L’Isola di Serpentara è localizzata a 3,5 km dalle coste della Sardegna sud-orientale nel territorio comunale di Villasimius (CA). Ha una superficie di circa 30 ettari, una forma allungata in senso longitudinale e raggiunge la massima altitudine di 54 m s.l.m. presso la Torre di S. Luigi (Biondi et al., 1993).

L’isola è costituita esclusivamente da rocce paleozoiche rappresentate da granito biotitico a struttura porfirica di color roseo-pallido e da granito più biancastro a grossi feldspati, spesso attraversati da un sistema filoniano ad andamento WNW-SSE (Bocchieri, 2001). A causa dell’intensa azione erosiva, queste rocce presentano caratteristiche forme tafonate, dolci, arrotondate o con creste aguzze. Le coste presentano morfologie a falesia, meno ripide e frastagliate nel versante occidentale dove è possibile un punto di approdo. I venti che investono l’isola con maggior irruenza rispetto a quelli degli altri quadranti sono lo scirocco e il levante. 

Conoscenza


Carduus fasciculiflorus, G. Bacchetta

La flora dell’isola è caratterizzata dalla presenza di diverse piante endemiche e di interesse fitogeografico. In totale sono presenti 134 entità che risultano comprese in 49 famiglie e 108 generi (Bocchieri, 1989). La componente endemica, con 15 taxa, costituisce il 10% circa della flora. I due endemismi più importanti, per cui Serpentara costituisce anche il locus classicus (Bocchieri, 1988), sono Ferula arrigonii, endemita sardo-corsa limitata a poche aree costiere e insulari e Silene valsecchiae, endemita esclusiva della Sardegna orientale. Di tale settore della Sardegna risulta pure esclusivo Limonium retirameum, distribuito in tutta la fascia costiera. Altri importanti endemismi sono: Helicodiceros muscivorus, endemica di Sardegna, Corsica, Baleari e Carduus fasciculiflorus, endemica di Sardegna, Corsica e Arcipelago Toscano e Narcissus supramontanus ssp. cunicularius, un endemismo esclusivo delle isole minori della Sardegna orientale. Oltre alle diverse specie endemiche citate, è presente anche Holcus setiglumis, taxon d’interesse fitogeografico noto in Italia solo per Capraia (Biondi et al., 1993).

L’avifauna è rappresentata da specie di interesse conservazionistico nidificanti nell’isola come la berta maggiore (Calonectris diomedea), la berta minore (Puffinus yelkouan) e il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis subsp. desmarestii). Mentre tra i rettili è importante citare la presenza del tarantolino (Euleptes europaea), della lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta) e del biacco (Hierophis viridiflavus) (Poggesi et al., 1996, Corti et al., 2006; Atzeni et al., 2014).

Helicodiceros muscivorus

Lina Podda


Il gigaro mangiamosche è sicuramente la pianta più caratteristica dell’Isola di Serpentara. Viene anche chiamata “erba serpentaria” o “erba drago” a causa della forma lunga e maculata simile a un serpente che la pianta assume prima della fioritura. Il nome stesso di Serpentara potrebbe essere un fitotoponimo dovuto all’abbondanza di questa specie sull’isola (Biondi et al., 1993).

La pianta appartiene alla famiglia delle Araceae, caratterizzata da una particolare infiorescenza a spadice (come la comune calla) costituita da una spiga con asse centrale avvolto da una foglia modificata chiamata spata. Le infiorescenze vengono impollinate da insetti, in particolare coleotteri e ditteri, tra i quali diverse specie di mosche e per questo motivo lo spadice spesso produce un forte odore sgradevole (Angiolillo, 2009). In particolare lo stesso gigaro mangiamosche (da cui anche il nome scientifico Helicodiceros muscivorus) è chiamato così perché attira le mosche nel periodo della fioritura con un forte odore di carne in decomposizione o di escrementi (Boyce, 1994). L’odore intenso di animale morto e le temperature elevate che si possono raggiungere alla base della spata (anche 14°C superiori a quelle dell’ambiente esterno), fanno si che l’interno dell’infiorescenza diventi anche il luogo ideale per la deposizione delle uova delle mosche (Stensmyr et al., 2002). L’impollinazione avviene in modo del tutto peculiare per evitare l’autoimpollinazione (Angiolillo et al., 2009). Infatti, i fiori femminili maturando per primi, vengono impollinati soltanto da polline dei fiori maschili di altri individui portato dalle mosche. La strategia consiste nell’intrappolare le mosche all’interno dello spadice sino all’avvenuta fecondazione dell’ovario. Da quel momento maturano anche i fiori maschili e le mosche vengono liberate dalla pianta. Spesso però le mosche non riescono ad uscire dalla trappola, a causa dei numerosi filamenti carnosi presenti nello spadice che ne impediscono il volo, e muoiono dentro l’infiorescenza. Il ritrovamento delle mosche morte ha portato alla credenza tra la popolazione del territorio che la pianta fosse addirittura carnivora.

La pianta è perenne, anche se passa il periodo invernale ipogea sotto forma di rizoma tuberiforme (fusto sotterraneo trasformato in radici), e il periodo primaverile-estivo in forma erbacea. Nel periodo vegetativo la pianta può crescere sino a 80-100 cm di altezza. Le foglie sono tutte basali, divise in tre segmenti di cui il centrale lineare e i laterali divisi in lacinie anch’esse lineari e disposte a elica (da cui il nome del genere Helicodiceros). L’infiorescenza è costituita da piccoli fiori attaccati tra loro formanti lo spadice, lungo e sottile e ricoperto di grossi filamenti carnosi rossastri. I fiori femminili sono disposti alla base dello spadice seguiti da una zona sterile e dai fiori maschili. Lo spadice è avvolto da una grossa spata, una foglia ovato-acuminata e lunga 15-25 cm, all’interno di colore bruno-rossastro e cosparsa di lunghi peli neri. All’esterno è di colore verdastro e tassellata di verde-bruno. I frutti sono bacche giallo-arancio a maturità appressate su un asse cilindrico. Fiorisce da aprile a maggio e fruttifica in giugno (Diana Corrias, 1982). La dispersione dei semi è attuata in particolare dalle lucertole (Perez-Mellado et al., 2000). 

È una specie indifferente al substrato geologico, vive in luoghi sassosi e macchie, in particolare su scogliere vicino al mare e spesso in prossimità di siti di nidificazione di gabbiani (Boyce, 1994). Non di rado si rinviene anche in zone interne, dal livello del mare sino a circa 1.000 m di altitudine (Cañadas et al., 2013).

È una pianta endemica delle isole del Mediterraneo occidentale (Cañadas et al., 2013): Sardegna, Corsica e Baleari. In Sardegna è presente sull’Isola dei Cavoli e di Serpentara, S. Pietro, Asinara, Arcipelago di La Maddalena (Isole di Caprera, La Maddalena, Razzoli e Mortorio), Molara e in alcune aree interne della Sardegna nord-orientale e centrale. In Corsica è presente in una trentina di stazioni, distribuite principalmente nelle aree costiere e negli isolotti della parte occidentale e sudorientale dell’isola, non di rado però si rinviene anche all’interno e a quote elevate come nella media parte della Valle della Restonica (Corte). Nell’Arcipelago delle Baleari è presente lungo le coste rocciose delle Isole di Cabrera, Mallorca e Menorca ed in alcune zone interne dell’Isola di Mallorca (Boyce, 1994; Fridlender, 2000). 

Le popolazioni di questa pianta in Sardegna non presentano evidenti fenomeni di declino, anche se un rischio di perdita di qualità dell’habitat potrebbe essere determinato dal turismo presente sulle isole più frequentate (Cavoli, Asinara e Razzoli) (Cañadas et al., 2013).

Oltre al gigaro mangiamosche è presente a Serpentara un’altra endemica della Sardegna e Corsica appartenente alla famiglia delle Araceae, il gigaro sardo-corso (Arum pictum subsp. pictum).

 

Riferimenti

Angiolillo S., Bacchetta G., Carai T., Fois G., Guarino R., Ibba M.A., Murru G., Podda L., Pontecorvo C. & Stiglitz A., 2009. Guida dell’Orto Botanico di Cagliari. Dip. Scienze Botaniche Università degli Studi di Cagliari – Coedisar, Cagliari.

Biondi E., Bocchieri E., Brugiapaglia E. & Mulas B., 1993. La vegetazione dell’isola di Serpentara (Sardegna sud-orientale). Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali, 29: 115-130.

Boyce P., 1994. The genera Dracunculus and Helicodiceros (Araceae: Aroideae). Thaiszia, 4: 175-182.

Cañadas E.M., Fenu G., Fois M., Murru V. & Bacchetta G., 2013. Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana: Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl. Informatore Botanico Italiano, 45: 364-367.

Diana Corrias S., 1982. Le piante endemiche della Sardegna: 112-114. Boll Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali, 21: 411-425.

Fridlender A., 2000. Répartition, écologie et conservation de l’Arum mange-mouches (Helicodiceros muscivorus (L. fil.) Engler) (Araceae) en Corse. Webbia, 55: 7–35.

Perez-Mellado V., Cortazar G., Lopez-Vicente M., Perera A. & Sillero N., 2000. Interactions between the Balearic lizard Podarcis lilfordi and the plant Dracunculus muscivorus. Amphibia-Reptilia, 21: 223–226.

Stensmyr M.C., Urru I., Collu I., Celander M., Hansson B.S. & Angioy A.M., 2002. Pollination: Rotting smell of dead-horse arum florets. Nature, 420: 625-626.

Interessi


Torre di S. Luigi, L. Podda

Dal punto di vista floristico, sull’Isola Piana sono presenti alcuni endemismi sardi che, oltre ad essere documentati per la vicina Asinara, sono abbastanza diffusi in altre isole parasarde. In particolare questi sono: Limonium acutifolium subsp. acutifolium, Erodium corsicum, Stachys glutinosa, Genista corsica, Pancratium illyricum, Bellium bellidioides e Helichrysum microphyllum subsp. tyrrhenicum. Il taxon vascolare endemico di maggior interesse è senza dubbio il fiordaliso spinoso (Centaurea horrida), specie esclusiva della Sardegna settentrionale, presente in poche località prossime o all’interno dei cluster “Arcipelago dell’Asinara” e “Isole Tavolarine”.

Tra gli uccelli, si segnala l’importante presenza del gabbiano corallino (Larus melanocephalus), che costituisce l’unica popolazione nidificante in tutta la Sardegna (Bocchieri, 1999); tra i rettili invece quella di Testudo hermanni, Tarentola mauritanica, Euleptes europaea, Podarcis tiliguerta, Chalcides ocellatus e Hierophis viridflavus, mentre fra gli anfibi quella del rospo smeraldino (Bufo balearicus) (Corti et al., 2006).

L’Isola di Serpentara è un’isola completamente disabitata e grazie all’insufficienza di pascolo non è stata sfruttata dall’uomo quanto la vicina Isola dei Cavoli (Bocchieri, 1989). L’unica testimonianza di interesse storico è data dalla presenza della Torre di S. Luigi, una delle torri costiere più grandi del sistema difensivo che gli spagnoli costruirono tra il XVI e il XVII secolo (Brigaglia, 2001).

 

Pressioni


Gabbiano reale, G. Bacchetta

Le principali pressioni sulla flora e la vegetazione rilevate per l’Isola sono dovute alla presenza di colonie di gabbiani reali che contribuiscono alla modifica degli habitat a causa dell’eccessiva nitrificazione dei substrati (Biondi et al., 1993). Nell’isola non ci sono piante invasive, ma negli habitat marini si sta diffondendo l’alga invasiva Caulerpa cylindracea (Acunto et al., 2017). La pressione turistica che un tempo poteva influire sull’ambiente è diminuita notevolmente grazie all’istituzione dell’area marina, infatti l’isola si trova in zona di riserva integrale e il passaggio delle imbarcazioni è regolamentato dall’Area Marina Protetta Capo Carbonara (AMPCC).

Gestione / conservazione


Monitoraggio degli habitat, G. Iiriti

L’Isola di Serpentara si trova all’interno dell’AMPCC ed è inserita nel SIC “Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu” (ITB040020) e nella ZPS “Isola di Serpentara” (ITB043026).

Gli habitat (sensu Dir. 92/43/CEE) presenti nel suo territorio sono sei, di cui due marini e quattro costieri. L’habitat 1120* – Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) è il più importante per quanto concerne l’ambiente marino e si riscontra sia su fondi sabbiosi che rocciosi, mentre l’habitat 1170 – Scogliere, è maggiormente rappresentativo sui substrati rocciosi. Tra gli habitat costieri il 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici, occupa la fascia rocciosa prossima al mare. Gli altri habitat si distribuiscono nelle zone più interne dell’isola: 5330 – Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici; 5210 – Matorral arborescenti di Juniperus spp.; 6220* – Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.

Riferimenti


 1. Acunto S., Bacchetta G., Bordigoni A., Cadoni N., Cinti M.F., Duràn Navarro M., Frau F., Lentini L., Liggi M.G., Masala V., Meloni F., Pinna R., Podda L. & Sanna A., 2017. The LIFE+ project “RES MARIS – Recovering Endangered habitatS in the Capo Carbonara MARIne area, Sardinia”: first results. Plant Sociology, 54: 85-95.

 2. Atzeni S., Cardia S., Frau D., Meloni F. & Podda L., 2014. Guida agli ambienti e alle specie del SIC Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu-ITB040020. Pubblicazione a cura dell’AMP Capo Carbonara realizzata nell’ambito del progetto “Azioni di divulgazione scientifica e didattica naturalistica degli esiti del monitoraggio compiuto nel sic a mare ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”.
 3. Biondi E., Bocchieri E., Brugiapaglia E. & Mulas B., 1993. La vegetazione dell’isola di Serpentara (Sardegna sud-orientale). Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali, 29: 115-130.
 4. Bocchieri E., 1988. Silene valsecchiae e Ferula arrigonii, due specie nuove della Sardegna. Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali, 26: 305-310.
 5. Bocchieri E., 1989. The flora of Serpentara island (Southern Sardinia): phytogeographic relevance and conservational requirements. Colloques phytosociologiques, 19: 233-250.
 6. Bocchieri E., 2001. Endemismi e rarità tra la flora delle piccole isole della provincia di Cagliari (Sardegna). Biogeographia, 22: 139-168.
 7. Brigaglia M.I., 2001. Guida a Villasimius e dintorni. Carlo Delfino, Sassari.
 8. Corti C., Lo Cascio P., Razzetti E., 2006. Erpetofauna delle isole italiane . In: Sindaco R., Doria G., Razzetti E., Bernini F. (eds), Atlante degli Anfibi e dei Rettili d’Italia / Atlas of Italian Amphibians and Reptiles. Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa, Firenze.
 9. Poggesi M., Agnelli P., Borri M., Corti C., Finotello P.L., Lanza B. & Tosini G. 1996. Erpetologia delle isole circumsarde. Biogeographia, 18 [1995] : 583-618.

Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Isole Tavolarine

Sottobacino : SARDINIA

Isola di Molara

Collaboratori : Augusto Navone

Data di creazione : 3 Aprile 2018

Per citare questa versione :  NAVONE, A. (2018). Foglio dell’isola : Isola di Molara – Sottobacino : Sardegna. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/isola-di-molara/

Comune Olbia
Arcipelago Isole Tavolarine
Superficie (ha) 348,887
Linea costiera (metri)
Distanza dalla costa (miglia nautiche)
Altitudine massima (metro) 158
Coordinate geografiche Latitudine 40,8686151326
Longitudine 9,7275897419
Proprietà della terra /
Organismo di gestione Consorzio di 3 comuni (Olbia, S. Teodoro e Loiri S. Paolo) – Area marina protetta Tavolara-Punta
Stato di protezione nazionale /
internazionale /

Descrizione


L’Isola di Molara si estende per circa 340 ettari ed è caratterizzata da graniti ercinici e da un sistema filoniano ad andamento NO-SE che determina l’andamento della linea di costa e delle secche isolate. L’Isola presenta tre rilievi di altitudine modesta, di cui Punta La Guardia con i suoi 158 m s.l.m. è il più elevato. Il perimetro costiero è molto articolato e anche le morfologie dei graniti sono varie, ricche di tafoni e formazioni mammellonari. Le spiagge hanno dimensioni molto contenute.

Conoscenza


L’isola, a differenza di quella di Tavolara, è ricca di acqua, anche superficiale e, soprattutto nelle aree risparmiate dal fuoco, ospita le principali specie arbustive e arboree mediterranee quali Quercus ilex, Phillyrea angustifolia, Olea europaea var. sylvestris e Pistacia lentiscus. In alcune aree dell’isola è molto evidente, con le sue variazioni cromatiche stagionali, anche Euphorbia dendroides. Nelle zone più ombrose e umide sono presenti alcuni taxa vegetali endemici, quali Carex microcarpa, Hypericum hircinum subsp. hircinum, Pancratium illyricum, Helichrysum tyrrhenicum e Scrophularia trifoliata, mentre nelle zone più soleggiate e prossime al mare sono presenti Buphthalmum inuloides, Carduus fasciculiflorus e Limonium protohermaeum. Da segnalare inoltre, nell’area dove anticamente erano situati gli orti, la presenza di alcuni esemplari secolari di Castanea sativa.

Dal punto di vista faunistico, l’isola ospita circa trecento coppie di berta minore (Puffinus yelkouan), che nidificano fra i grandi massi di granito coperti dalla vegetazione. È stata inoltre rilevata la presenza delle seguenti specie di pipistrelli: Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii e Tadarida teniotis (Mucedda et al., 2005).

È altresì importante la componente erpetofaunistica, principalmente rappresentata da: Emys orbicularis, Testudo hermanni, Testudo marginata, Euleptes europaea, Algyroides fitzingeri, Podarcis tiliguerta, Podarcis siculus, Chalcides chalcides, Chalcides ocellatus, Hierophis viridiflavus (Corti et al., 2006).

Secca di Punta Arresto

Augusto Navone


È un sito d’immersione formato da un rilievo principale che giunge a circa 3,5 metri dalla superficie, suddividendosi in tre emergenze rocciose separate da canali sabbiosi che si diramano in direzione est-ovest e profondi circa 20-22 metri. Sul versante occidentale la roccia confina con la sabbia, raggiungendo la profondità di 26 metri. I canali e i contorni del rilievo sono circondati da massi accatastati, mentre la sommità del rilievo è un susseguirsi di guglie separate da avvallamenti e fratture. Verso nord rispetto al rilievo centrale si trova un ampio canale detritico, coperto di Posidonia oceanica, con profondità di 25/26 metri. Attraversandolo si può raggiungere un rilievo più compatto e massiccio, che degrada verso un fondo detritico di circa 30 metri (Trainito & Navone, 2011). Sulla secca sono posizionati due gavitelli da ormeggio, studiati appositamente per limitare i danni degli ancoraggi ripetuti e fruibili ai Centri di immersione autorizzati. Le guglie e i contrafforti della secca, ricoperti di alghe fotofile, si alternano con i massi poggiati sulla prateria di posidonia. Dove le pareti giungono più in profondità e sono meno esposte alla luce, troviamo margherite di mare, qualche Eunicella e verso i trenta metri le concrezioni tipiche del coralligeno. Le cavità e gli anfratti consentono di osservare corvine (Sciaena umbra), musdee (Phycis phycis) e, a volte, piccole cernie nere (Epinephelus caninus). Sulla zona sommitale della secca è possibile incontrare orate (Sparus aurata), dentici (Dentex dentex), barracuda (Sphyraena viridensis), salpe (Sarpa salpa), e castagnole (Chromis chromis).

Riferimenti

Trainito E. & Navone A., 2011. Tavolara Punta Coda Cavallo Guida all’Area Marina Protetta. Delfino Ed., 255 pp.

Sito web Area Marina Protetta Tavola Punta Coda Cavallo: http://www.amptavolara.com

L’isolotto di Molarotto

Augusto Navone


Situato all’interno della Zona di riserva integrale, nell’area più distante dalla terraferma, si trova lo scoglio granitico di Molarotto, dove è vietato recarsi se non per motivi di monitoraggio e sorveglianza e dietro autorizzazione dell’area protetta. Due piccole radure, colonizzate da Lavatera arborea, interrompono la roccia nuda, offrendo ombra ai giovani marangoni (Phalacrocorax aristotelis subsp. desmarestii). L’isolotto ospita una colonia numerosa di questa specie, strettamente legata alle acque poco profonde dove si alimenta. Da diversi anni, anche il gabbiano corso (Ichthyaetus audouinii) ha scelto questo luogo remoto per nidificare, nonostante la presenza di una coppia di falco pellegrino (Falco peregrinus) che alleva la sua covata sulla rupe più alta dell’isola. Un altro elemento prezioso della fauna terrestre è la sottospecie della lucertola tirrenica, Podarcis tiliguerta subsp. ranzii, che si differenzia dalla sottospecie nominale per alcune caratteristiche morfologiche e cromatiche. Recenti analisi genetiche suggeriscono un’effettiva differenziazione a livello sottospecifico, rendendo così ancora più importante la tutela di questa popolazione unica (Corti et al., 2008).

Anche sott’acqua è possibile valutare gli effetti estremamente positivi della tutela integrale: le attività di monitoraggio della fauna ittica dimostrano che in quest’area le specie target cernia bruna (Epinephelus marginatus), sarago maggiore (Diplodus sargus) e corvina (Sciaena umbra), sono presenti con esemplari più numerosi e più grandi rispetto alle zone esterne. Gli effetti della tutela sono stati confermati anche da una innovativa ricerca sul panorama sonoro sottomarino. É stato dimostrato come, in assenza dei rumori di fondo delle attività umane, le specie marine interagiscano maggiormente con segnali sonori, sviluppando un vero e proprio “concerto” che smentisce la fama del mare come mondo del silenzio.

Riferimenti

Corti C., Bruschi S., Spano G., Putzu M., Luiselli L., Lo Cascio P. & Navone A., 2008. The herpetofauna of the “Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo” morphological and preliminary ecological observations on Podarcis tiliguerta ranzii of Molarotto Islet, NE Sardinia, Italy. Pp. 155-166. In: Corti C. (ed.), Herpetologia Sardiniae. Societas Herpetologica Italica – Belvedere, Latina, “le scienze” (8), 504 pp.

Interessi


AMP TPCC

Sull’Isola sono presenti i resti di un castello che risale all’Alto medioevo, di cui rimane il perimetro della cinta muraria e i resti di un ampio bastione e che potrebbe avere avuto funzione di controllo sull’ampio tratto di mare antistante, vista la sua posizione dominante. Sempre ad epoca alto-medievale risalgono i ruderi della chiesa di San Ponziano, nel versante settentrionale dell’isola, di cui rimangono in piedi l’abside e parte delle fiancate. I resti di altre costruzioni attorno alla chiesa potrebbero rappresentare antiche cumbessias, piccole strutture che sorgevano vicine a luoghi di culto per ospitare i fedeli durante feste e pellegrinaggi.

Pressioni


La presenza del ratto nero (Rattus rattus) riduce in modo significativo il successo riproduttivo delle specie di uccelli nidificanti a terra, mentre il bestiame al pascolo brado ha impatti importanti sulla vegetazione.

Gestione / conservazione


L’Isola di Molara è parte integrante dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo ed è proprietà privata.

Riferimenti


 1. Corti C., Lo Cascio P. & Razzetti E., 2006. Erpetofauna delle isole italiane. In: Sindaco R., Doria G., Razzetti E., Bernini F. (eds), Atlante degli Anfibi e dei Rettili d’Italia / Atlas of Italian Amphibians and Reptiles. Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa. Pp. 613-643, Firenze.

 2. Mucedda M., Pidinchedda E. & Bertelli M.L., 2015. Note sui pipistrelli nelle piccole isole della Sardegna. In: Mucedda M., Roscioni F., Preatoni D.G. (Eds.) III Convegno Italiano sui Chirotteri. Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri – Associazione Teriologica Italiana. Pp. 20-25, Trento.
 3. Sito web Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo: www.amptavolara.com

Print Friendly, PDF & Email

ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

ILES

Cluster : Isole Tavolarine

Sottobacino : SARDINIA

Isola di Tavolara

Collaboratori : Augusto Navone

Data di creazione : 3 Aprile 2018

Per citare questa versione :  NAVONE, A. (2018). Foglio dell’isola : Isola di Tavolara – Sottobacino : Sardegna. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/iles/isola-di-tavolara/

Comune Olbia
Arcipelago Isole Tavolarine
Superficie (ha) 604,206
Linea costiera (metri) 19996
Distanza dalla costa (miglia nautiche) 1
Altitudine massima (metro) 565
Coordinate geografiche Latitudine 40,9057122936
Longitudine 9,7129005408
Proprietà della terra /
Organismo di gestione Consorzio di 3 comuni (Olbia, S. Teodoro e Loiri S. Paolo) – Area marina protetta Tavolara-Punta
Stato di protezione nazionale /
internazionale /

Descrizione


L’Isola di Tavolara, con un’estensione di circa 600 ettari, appare costituita da una ripida dorsale carbonatica, che poggia su un più antico basamento granitico e che si eleva fino ai 565 m s.l.m. della Punta Cannone. Si estende per circa 6 km, con una larghezza massima di 1,5 km e una morfologia particolarmente ripida e accidentata. Gli affioramenti granitici, che si possono osservare con facilità lungo lo Spalmatore di Terra, risalgono al ciclo Ercinico durante il quale si ebbe la messa in posto del batolite sardo-corso. Nel successivo Permiano e a seguire nel Trias, si ebbero condizioni di continentalità, che portarono all’evoluzione di una superficie di spianamento permo-triassica articolata da rilievi residuali a tor e inselberg. Nel Giurese inferiore si assiste ad una fase di ingressione marina, che ha inizio con ambienti di transizione, fluvio deltizi, con la deposizione di conglomerati, arenarie e argille marnose contenenti una ricca paleoflora (Malm). Successivamente, la deposizione di sedimenti marini è rappresentata prima da dolomie e calcari dolomitici che verso l’alto passano a calcari bioclastici (Orrù & Pasquini, 1992).

Conoscenza


La flora di Tavolara si presenta particolarmente ricca, con 463 diverse entità, di cui 49 endemiche, pari al 31,5% del patrimonio isolano (AA.VV., 2008; Fois et al., 2016). Sono presenti due endemiti esclusivi dell’isola, Asperula deficiens e Centaurea x forsythiana, ibrido fra le due endemiche Centaurea horrida e Centaurea filiformis subsp. filiformis. Sono inoltre degne di menzione le endemiche sarde, spesso caratterizzanti gli ambienti calcarei rupicoli, Campanula forsythii, Micromeria filiformis subsp. cordata, Odontarrhena tavolarae e Thesium italicum.

É un sito di notevole importanza per la conservazione degli uccelli marini, in particolare di berta minore, Puffinus yelkouan, di cui ospita la più grande popolazione mondiale, stimata in 10-13.000 coppie.

L’area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo

Augusto Navone


L’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo è stata istituita secondo la Legge 979 del 1982, integrata dalla Legge 394 del 1991, con decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997, modificato con decreto ministeriale il 28 novembre 2001. É gestita dal 2004 da un Consorzio fra i comuni di Olbia, Loiri-Porto San Paolo e San Teodoro e tutela circa 15.000 ettari di mare e 40 km di costa. Le attività e l’organizzazione dell’Area Marina Protetta sono definite nel decreto del Ministero dell’Ambiente, approvato il 03 dicembre 2014. L’area è suddivisa in tre zone a diverso grado di tutela:

zona A, di riserva integrale, rappresenta una percentuale contenuta dell’Area Protetta in cui l’accesso è limitato esclusivamente a personale e mezzi dell’Ente gestore, per attività di sorveglianza e monitoraggio, o a personale scientifico per attività di ricerca autorizzata. Le severe limitazioni all’accesso hanno garantito un’azione di conservazione incisiva, che è testimoniata dall’effetto riserva osservato sulla fauna ittica;

zona B, di riserva generale, in cui è consentita la balneazione, la navigazione alla velocità massima di dieci nodi, le immersioni subacquee come da regolamento e la pesca professionale per gli operatori autorizzati. Attraverso le regole si cerca di garantire una fruizione sostenibile delle risorse ambientali;

zona C, di riserva parziale, in cui sono consentite tutte le attività che non contrastino con le finalità istitutive di tutela ambientale.

Dal 2011 l’AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo coincide con il SIC ITB010010 “Tavolara Molara e Molarotto”, che la Regione Sardegna ha affidato in gestione al Consorzio. L’area è anche certificata ASPIM, Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea, secondo la convenzione di Barcellona, per la presenza di numerose specie di interesse conservazionistico. È inoltre nodo della Rete Regionale di Assistenza della Fauna Marina in Difficoltà.

Riferimenti

Sito web Area Marina Protetta Tavola Punta Coda Cavallo: http://www.amptavolara.com

Interessi


Berta minore, AMP TPCC

Dal punto di vista floristico, sull’Isola Piana sono presenti alcuni endemismi sardi che, oltre ad essere documentati per la vicina Asinara, sono abbastanza diffusi in altre isole parasarde. In particolare questi sono: Limonium acutifolium subsp. acutifolium, Erodium corsicum, Stachys glutinosa, Genista corsica, Pancratium illyricum, Bellium bellidioides e Helichrysum microphyllum subsp. tyrrhenicum. Il taxon vascolare endemico di maggior interesse è senza dubbio il fiordaliso spinoso (Centaurea horrida), specie esclusiva della Sardegna settentrionale, presente in poche località prossime o all’interno dei cluster “Arcipelago dell’Asinara” e “Isole Tavolarine”.

Tra gli uccelli, si segnala l’importante presenza del gabbiano corallino (Larus melanocephalus), che costituisce l’unica popolazione nidificante in tutta la Sardegna (Bocchieri, 1999); tra i rettili invece quella di Testudo hermanni, Tarentola mauritanica, Euleptes europaea, Podarcis tiliguerta, Chalcides ocellatus e Hierophis viridflavus, mentre fra gli anfibi quella del rospo smeraldino (Bufo balearicus) (Corti et al., 2006).

Le prime tracce di presenza umana sull’isola sono rappresentate da pitture rupestri con schematiche figure antropomorfe, rinvenute nella Grotta del Papa, datate circa 4.700 anni fa. Recenti scavi archeologici sul cordone dunale dello Spalmatore di Terra hanno restituito testimonianze di insediamenti risalenti all’età del Bronzo. Nel periodo della dominazione romana, l’isola ha probabilmente rappresentato un punto d’approdo per le navi da carico, troppo grandi per avvicinarsi alla costa. È dopo il 1600 d.C. che l’isola diventa proprietà della famiglia Bertoleoni, che fra storia e leggenda, ne diventano i Re. La pesca, la produzione della calce e la presenza del faro, favoriscono l’insediamento di una comunità stabile, che alla fine del Novecento si riduce però di numero, mentre le attività cambiano, spinte dallo sviluppo del turismo. Lungo il cordone dunale dello Spalmatore di Terra è possibile percorrere un sentiero attrezzato con pannelli esplicativi, che raccontano la storia e le caratteristiche naturalistiche dell’isola.

Durante l’estate è attivo un punto informativo dell’Area Marina Protetta, nell’area immediatamente retrostante (sito web Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo).

Pressioni


AMP TPCC

La presenza antropica, nei mesi estivi rappresenta un fattore di possibile pressione, che l’Area protetta gestisce con una limitazione giornaliera del numero delle presenze. Un’altra pressione è costituita dalla presenza di specie aliene, animali e vegetali, oggetto di progetti specifici attualmente in corso.

Gestione / conservazione


Monitoraggio Invertebrati Posidonia, AMP TPCC

L’Isola di Tavolara è parte integrante dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.

Riferimenti


 1. AA.VV., 2008. Tavolara. A cura di Navone A. & Trainito E. Delfino Ed.

 2. Fois M., Fenu G. & Bacchetta G., 2016. Global analyses underrate part of the story: finding applicable results for the conservation planning of small Sardinian islets’ flora. Biodiversity and Conservation, 25, 1091-1106.
 3. Orrù P. & Pasquini C., 1992. Rilevamento geomorfologico sottomarino della riserva marina di Tavolara e di Punta Coda Cavallo (Sardegna nord-orientale). Giornale di Geologia, 54, 49-63.
 4. Sito web Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo: www.amptavolara.com

Print Friendly, PDF & Email