ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

CLUSTER

Subcuenca : BALEARES

Illes del Nord d’Eivissa

Rédigé par : Antònia M. Cirer Costa, amb aportacions de J. Mayol, G. Bibiloni, G. Pons & E. Ballesteros

Date de création : 15/12/2017

 

Para citar esta versión : CIRER COSTA, A., MAYOL, J., BIBILONI, G., PONS, G., BALLESTEROS, E. (2017). Ficha cluster : Illes del Nord d’Eivissa – Subcuenca : Baleares. Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/clusters/illes-del-nord-deivissa/

Composición del clúster : islas 44
Composición del clúster : archipiélagos ?
Islas con al menos una figura de protección nacional ?
Islas con al menos una figura de protección internacional ?
Islas con al menos un organismo gestor ?

Descripció general


Podem distingir dos sectors, en aquest grup: les illes de la costa des Amunts i Sant Joan, i el més oriental, fins a Santa Eulària i Vila.

La costa nord-oest d’Eivissa, des de la Badia de Portmany fins a sa Punta Grossa, està constituïda per materials calcaris, de les fàcies del Muschelkalk i del Keuper; és una costa d’estrats plegats i fracturats de més de 245 milions d’anys, els quals formen penya-segats quasi verticals que s’endinsen dins un mar amb notables profunditats a poca distància de la costa. Per aquest motiu, alguns dels illots que s’hi troben (Murada, ses Margalides) acumulen un llarg temps de separació, respecte a la pitiüsa gran, ocorregut al final del Würm. L’onatge pot ser molt violent i, per tant, a prop de la línia de costa també trobam esculls i petits illots com a resultat d’una erosió diferencial a la zona de batuda, acompanyada de fenòmens càrstics, molt presents en tota la zona. Aquests esculls freqüentment tenen topònims repetits que en dificulten l’estudi, ja que generen confusió; per això és aconsellable esmentar el topònim més proper de la costa d’Eivissa. En el sector també hi ha illes de materials més moderns, com les calcàries miocenes i les calcarenites de l’Illa d’Encalders.

Des de sa Punta Grossa, extrem nord-est, fins al port d’Eivissa, la costa perd la verticalitat, presenta plataformes d’abrasió més desenvolupades al peu dels pocs penya-segats que hi ha. Hi trobam arenals extensos i nombroses cales i platges amb illots relativament propers a la costa, amb un temps d’insularitat inferior: Illot de s’Ora, Illa des Canar, Illes de Santa Eulària. A excepció de Tagomago, l’extrem més oriental de les Pitiüses, que es manifesta amb entitat pròpia.

És singular el cas de la denominada Illa des Bosc del Port de Sant Miquel, la qual és en realitat una península unida a Eivissa per un tómbol sedimentari d’origen o consolidació probablement artificial, d’època desconeguda, però que va anul·lar l’aïllament d’aquesta unitat en temps immemorials. Avui, la falsa illa està ocupada per una luxosa mansió residencial.

Coneixement


Les Pitiüses han estat poblades per cultures molt diverses des de l’antiguitat, amb molts de períodes documentats pobrament, de manera que la història de les illes és molt més rica que les informacions que en tenim.

Molts d’illots a les Pitiüses són, o han estat en algun moment, propietat privada, amb usos més o menys lligats a la recol·lecció de consumibles (aus marines i els seus ous, sal, algun vegetal) o guarda d’animals (porcs, conills, cabres). A l’Illot des Canaret, fins fa poc, hi havia tants de conills domèstics que hi havien d’aportar farratge diàriament per alimentar-los; aquestes pràctiques ramaderes han d’haver ocasionat una degradació del mantell vegetal difícil d’avaluar, avui.

Ens són desconeguts els usos que tingué la illeta de Cala Salada, però existeix un document medieval que indica el pagament de renda en espècie de dos coloms anuals pel dret d’ús de l’illot, sense especificar quins eren els aprofitaments, probablement relacionats amb la ramaderia o la recol·lecció d’algun producte natural, tanmateix de poca entitat, en vista de la modèstia de la renda.

De les tres illes davant les costes de Sant Eulària, se sap que ja en temps de l’Imperi romà eren visitades amb assiduïtat. Fins al segle passat, s’hi havien introduït porcs, que hi aprofitaven els tubercles i fullatge d’Arisarum vulgare i altres recursos (postes i polls d’aus marines, entre d’altres). En aquestes illes, actualment, la influència antròpica és indirecta i arriba per l’aire: són illots molt freqüentats per les gavines, que hi aporten grans quantitats d’escombraries diverses procedents de l’abocador de residus urbans pròxim, destí de tots els fems d’Eivissa i Formentera. Les colònies de gavines, per tant, són molt més nodrides del que correspon i es troben en expansió. L’alteració de la vegetació i del sòl que això implica és de prou entitat.

Interès


Cada illa o illot té un grau d’insularitat (antiguitat, distància a la costa, accessibilitat, història…) diferent i, en conjunt, formen un ventall de rèpliques de microecosistemes, on cada una presenta unes característiques ecològiques que la fan única, però a la vegada, formen part d’un complex on s’obren totes les possibilitats de diferents petits ecosistemes terrestres aïllats. Geomorfològicament, la més espectacular és es Cap Bernat, un pitó quasi vertical amb més recorregut submergit que no aeri (en total, 54 m des del llit arenós del qual sorgeix). Antigament, era la senya divisòria entre els quartons de Xarc i Balansat, i resulta d’un accés tan dificultós que es deia que qui el coronàs canviaria de sexe. En alguns casos, com l’illot des Renclí, sols hi arrelen tres matolls de Limonium sp. i no s’hi observa cap invertebrat terrestre, mentre que a Tagomago, que comentarem més endavant, destaca sobre les altres, s’hi han identificat fins a 204 tàxons vegetals amb comunitats diverses i ben estructurades i diversos endemismes d’invertebrats i vertebrats de gran interès. A la resta dels petits illots i esculls les comunitats vegetals predominants són halòfiles i nitròfiles o una combinació de totes dues, ja que la influència de la maresia s’estén a tota la superfície d’aquests. És de destacar la presència als petits illots com l’Illa des Canar o les de Santa Eulària de Salsola oppositifolia, tàxon de distribució meridional, de la magraneta (Cynomorium coccineum), alguns endemismes com la ravenissa (Diplotaxis ibicensis) o la saladina (Limonium ebusitanum). Cal destacar l’existència d’una espècie endèmica del gènere Euphorbia (vegeu la fitxa de ses Margalides), exclusiva fins fa poc d’una sola illa d’aquest grup. El valor és el conjunt de totes les porcions de terra emergida. Els petits illots i esculls ens ajuden a valorar les illes més emblemàtiques pel seu aïllament, sense que la proximitat a Eivissa o la pobresa en biodiversitat local d’aquestes sigui un demèrit. L’interès biogeogràfic recau, sobretot, en el conjunt constituït per totes les illes, illots i esculls.

Els valors zoològics més destacats són els herpetològics (onze poblacions aïllades de Podarcis pityusensis), els ornitològics (colònies d’aus marines importants a Tagomago, l’Illa Murada, l’Illa d’Encalders i altres; de falcó marí a Tagomago i a ses Margalides) i la presència de poblacions i subespècies locals d’invertebrats endèmics (mol·luscs i tenebriònids, especialment).

Els fons marins són habitualment rocosos, de força pendent i els fons de sorra detrític o avellanó no s’assoleixen fins més enllà dels 35-40 metres de fondària. Tot i que sovint hi ha petits alguers, els fons d’alga no acostuma a ser l’hàbitat principal que envolta els illots, al contrari del que passa als illots de la zona de Formentera. Els sistemes càrstics associats han produït nombroses cavitats (coves, arcades, túnels) d’un innegable atractiu turístic submarí i amb una fauna associada interessant. De tot el conjunt mereixen ser destacats els illots de ses Margalides, on tot el que hem comentat assoleix la seva màxima espectacularitat paisatgística i riquesa en hàbitats i espècies, amb un coral·ligen exemplar, entre 45 i 55 metres de fondària.

Pressió


Les pressions antròpiques sobre aquestes illes són esporàdiques i de poca rellevància, en termes generals. Hem observat en el passat indicis d’ocupació d’una cova de l’Illa Murada, pot ser relativament freqüent l’arribada de banyistes a les illes més properes a les platges, sense conseqüències massa serioses. La pressió més intensa i que suposa un risc major és l’ús residencial i turístic de Tagomago (vegeu fitxa). En els fons marins, a part de l’efecte de la pesca, tant professional com esportiva, sobre la fauna de peixos —òbvia per l’absència de poblacions normalment estructurades d’espècies com l’anfós, l’escorball o els tords negres— el principal impacte l’ocasionen les espècies d’algues introduïdes: Lophocladia lallemandii, entre 2 i 30 metres, Womersleyella setacea, entre 30 i 45 metres, i la incipient colonització de Caulerpa cylindracea.

Gestió i conservació


Cap d’aquests illots gaudeix de gestió activa sota la figura d’Espai Natural Protegit, que molts mereixen. La protecció es limita al seu caràcter no urbanitzable ni construïble per llei (que va fer tard per al cas de Tagomago), i la inclusió d’aquests a la Xarxa Natura 2000, en tots els casos.

No hi ha, però, ni plans de gestió ni vigilància activa, tot i que s’estén un consens polític i social per aplicar alguna figura normativa de gestió al cas de Tagomago, on, com s’ha indicat, els problemes són més considerables.

Referències


Cirer, A. M., 1987.

Cirer, A. M., 2014.

Cirer, A. M.; Serapio, J., 2015.

Cirer, F. (coord.), 1995-2015.

Eisentratut, M., 1950.

Fornós, J. J. (ed.), 1998.

Kuhbier, H., 1978.

Kuhbier, H. (ed.) [et al.], 1984.

Mata-Lleonart, R.; Roig-Munar, X., 2016.

Rangheard,Y., 1985.

Ribes-Marí, E., 1992.

Servera, J., 2005.

Schröder, F., 1978.

Tur, C. A., 2016.

Vilà-Valentí, J.; Vallès, R.; Prats, F. R., 1979-1980.

Tableau récapitulatif des clusters et îles du sous-bassin


NOMBRE DEL CLUSTER NOMBRE DE LAS ISLAS E ISLOTES NOMBRE DEL ARCHIPIÉLAGO Superficie (ha) Altitud máxima (metros) Lineal costero (metros) Distancia a la costa (Millas Náuticas) Coordenadas geográficas Propiedad Islas con al menos una figura de protección Organismo gestor
Latitud Longitud
Nord Eivissa Es Cap Bernat 0,0430809 11 92 63 39,0909 1,44693 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
Illa d’en Calders 2,77739 21 1041 63 39,1026 1,46301 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Illa de’n Caldes – Ilot sud,Sa Paella 0,0781 70 61 39,100775 1,462537 Etat (100%)
Illot des Caragols 0,3058 140 67 39,040554 1,61000001 N/A
Ses Deixes 0,121239 17 165 68 39,0799 1,60499 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
Es Dau Gran 0,0791 8 130 57 38,8903 1,45149 Etat  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
El Caragolet,en Caragoler (Sta. Eulària) 0,2662 150 64 38,9869461 1,57277775 N/A
Illa Esponja 0,0999522 2 148 57 38,8748 1,42638 Etat  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
Escull des Cap des Llibrell 0,213597 25 199 62 38,9453 1,52862 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Escull Negre 0,0078 150 66 39,054628 1,600982 N/A
Escull de Fora 0,0944 39,054656 1,602513 N/A
Escull de’n Terra 0,0378 39,055002 1,600691 N/A
El Esculet,s’Escullet 1,1208 440 67 39,0980568 1,59249997 N/A
s’Illot Gros 0,13452 16 148 59 39,0774 1,40343 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
sa Galera des Canar 0,183108 5 199 65 39,0002 1,58469 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Islas Hormigas nord,Escull de Fora de ses Formigues 0,1607 80 67 39,10096 1,590413 N/A
Islas Hormigas sud,Escull d’en Terra de ses Formigues 0,0969 70 67 39,100371 1,590371 N/A
Illa des Canar 0,961194 21 332 65 39,0016 1,58697 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Illa Rodona 0,801365 21 348 65 38,9823 1,5783 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Illa de Santa Eulària 4,64327 30 1170 65 38,9843 1,58393 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Llado del norte,Escull Petit d’en Lledò 0,0458 150 60 38,9202766 1,49666667 N/A
Escull Gros d’en Lledò 0,0991846 6 138 60 38,9163 1,49297 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
Illot Gros de ses Margalides 1,00436 42 741 54 39,0495 1,31554 Etat – Ministerio de Defensa (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Illot Petit de ses Margalides 0,0547005 11 107 54 39,0491 1,31404 Etat – Ministerio de Defensa (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Illlot de sa Mesquida 0,480879 17 281 64 39,103 1,49438 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
s’Illa Murada 1,41634 35 529 63 39,0921 1,43219 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Escull de s’Illa Murada,Illa Murada – Ilot Sud 0,0206 30 59 39,091117 1,431115 Sant Joan Baptiste (100%)
Es Malví Pla 0,841953 21 383 57 38,8881 1,43846 Etat (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
Es Malví Gros 0,565589 5 281 57 38,884 1,43434 Etat (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
s’Illa Negra 0,348265 11 243 57 38,903 1,44091 Etat (100%)
sa Corbeta 0,121847 5 212 57 38,9007 1,43501 Etat (100%)
Escull de sa Punta Grossa 0,591688 26 385 68 39,0811 1,61095 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
Escull des Pas 0,397061 7 305 68 39,0803 1,60968 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
Illot de Can Pelleu,Illa de sa Sal Rossa,Illeta de la Xanga 0,445092 5 271 57 38,8717 1,40619 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
Illa de ses Rates 1,20864 13 772 57 38,8965 1,42332 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%)
Illeta de Cala Salada 0,69479 25 423 52 39,0112 1,2933 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
Illot de s’Ora 0,43268 17 286 68 39,0468 1,60648 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Tagomago 59,6978 115 5394 68 39,0365 1,64397 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears)
Escull des Malví 0,0668503 2 139 57 38,8854 1,43503 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Direcció General de Pesca i Medi Marí (Govern de les Illes Balears)
Es Badats 0,0874 130 56 39,063593 1,373541 N/A
Illot des Renclí 0,372992 2 260 64 39,1012 1,50297 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
sa Guardiola 3,90124 33 1194 65 39,1157 1,51655 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%)
Illot de Cala Olivera 0,0599 110 60 38,9330559 1,50194442 N/A
Escull de Cala Roja 0,0208 50 59 38,915494 1,475786 N/A

Print Friendly, PDF & Email